Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In760 Modellering av forretningsprosesser

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Tilsvarende opptak på mastergradsstudiet.

Emne / Fagmål:
Kurset skal sette kandidaten i stand til å beskrive modeller av bedriftsprosesser for en rekke ulike formål. Kurset skal gi kjennskap til både metoder og verktøy og skal gi en overordnet forståelse av samspillet mellom informasjonssystemer og organisasjon.

Emneliste:
Modellering av bedriftsprosesser er sentralt i forbindelse implementasjon av nye IT-systemer. Ved implementasjon av såkalte ERP-systemer er utvikling av modeller på ulike nivå i organisasjonen helt essensielt. Det samme er tilfelle innen e-business. Kurset vil inneholde tema innenfor systemdynamikk og simulering, modellering av organisasjoner og prosesser, modellering av informasjonsflyt og arbeidsflyt (workflow). En rekke konkrete eksempler vil bli gjennomgått. Kurset vil også omhandle praktisk simulering av prosesser.

Undervisningsform:
2 t forelesning per uke. Praktiske øvingsoppgaver.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister

Vurderingsform:
Øvinger (20 %) og skriftlig hjemmeeksamen (80 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Ohren, O: Virksomhetsmodellering, Arbeidsnotat nr 2
HSM   1998   ISBN
* Bustard, D, Kawalek, P. og Norris, M.: Systems modeling for business process improvement
Artech House Inc   2000   ISBN
Tilbake