Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In770 Robuste System

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Uregelmessig

Forkunnskaper:
In240 Operativsystemer og In270 Datakommunikasjon er en fordel.

Emne / Fagmål:
Emnet gir innføring i oppbygning og anvendelsen av robuste nettsystemer. Emnet er delt inn i tre hovedmoduler: tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet.

Emneliste:
Tilgjengelighet omhandler metoder for å beregne ulike mål på tilgjengelighet av et nettsystem, og prinsipper for design som sikrer en på forhånd definert tilgjengelighet. Konfidensialitet omhandler teknikker og systemer som ivaretar behovet for hemmelighold av informasjon for personer, bedrifter og organisasjoner. Modulen inkluderer implementasjon og bruk av av hovedelementene i PKI (Public Key Infrastructure) samt sikre private nett (VPN). Integritet begrepet benyttes her i vid forstand og omfatter metoder for sikring av integriteten til nettsystemer. Det inkluderer elementer fra PKI for sikring av dataintegritet i tillegg til oppsett av kontrakter (Service Level Agreements, SLAs) og metoder for å kartlegge sårbarheten til systemer ved gjennomføring av risikovurderinger.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Alle øvingene (25 %), 2 t skriftlig deleksamen (25 %) og 2 t skriftlig slutteksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling.
* A. Høylan, M. Rausand: System Reliability Theory
Wiley   1993   ISBN
* Ghosh, S.: Principles of Secure Network Design
Springer Verlag   2002   ISBN
Tilbake