Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden












Fag:
Ju215 Forvaltningsrett

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gi god orientering og innsikt i sentrale deler av den alminnelige forvaltningsrett. Skape forståelse for hvordan reglene metodisk anvendes ved løsningen av så vel teoretiske som praktiske tilfeller.

Emneliste:
Grunnbegreper. Forvaltningsapparatet. Rettslige grunnlag for forvaltningens virksomhet. Alminnelige regler om forvaltningens virksomhet. Behandlingen av saker som gjelder ”vedtak”. Ugyldighet, håndheving og kontroll.

Undervisningsform:
5 t forelesninger og øvinger per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake