Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ju301 Rettslære I

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene innføring i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentligrettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet.

Emneliste:
Rettskilder og juridisk metode.
Kontraktsrett:
-Avtalerett
-Kjøpsrett.
Offentlig rett:
-Hovedvekt på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven


Undervisningsform:
3 t forelesninger per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake