Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ju400 Skatterett I

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gi en grundig oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen med særlig vekt på personbeskatning. Formidle kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.Gjøre studentene i stand til å forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.

Emneliste:
Reglene om skatteplikt, skattesubjekter og skattested. Reglene om skattlegging av formue med hovedvekt på avgrensning av begrepene bruttoformue og gjeld. Reglene om skattlegging av inntekt, skattepliktige fordeler, fradragsberettigede utgifter og fradrag i skatt. Oversikt reglene om bedriftsbeskatning.

Undervisningsform:
3 t forelesninger per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake