Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ju520 Skatterett II

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ju400 Skatterett I

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi grundige kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Studentene skal kunne praktisere reglene både i og utenfor næringsforhold, inklusiv utfylling av ligningspapirer. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte skal utgjøre den betydeligste del av kurset. Videre skal det gis en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltingsrett, skattebetaling og skatteinnfordring. Kurset skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten: merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og arveavgift, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng.

Emneliste:
Næringsbeskatning:
-Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning
-Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler
-Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer – herunder utsatt skatteodellen og korreksjonsinntekt
-Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
-Personinntekten i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere
-Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer. Skattlegging av selskap og selskapsdeltaker
-Utfylling av ligningspapirer – herunder avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
Avgiftsrett:
-Merverdiavgiftssystemet – herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift
-Arveavgift – herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med særlig vekt på generasjonsskifte i næring.


Undervisningsform:
5 t forelesninger og øvinger per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t skriftlig nasjonal eksamen.
Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet.

Karaktertype:
Bokstavkarakter.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved studiestart.
Tilbake