Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ju530 Rettslære II

Omfang:
10 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ju300 Rettslære I eller Ju301 Rettslære I.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene innføring i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentlig rettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organisering virksomheten og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter. Rettslære 2 er således en faglig videreføring av Rettslære 1.

Emneliste:
Revisjon i henhold til ny rammeplan for revisjonsstudiet.
-Pengekravsrett, - herunder økonomiske forhold mellom ektefeller / samboere
-Panterett og rettsvernregler
-Selskapsrett
-Hovedvekt på aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper
-Insolvensjuss
-Enkeltforfølgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse
-Fellesforfølgning med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs
-Erstatningsrett


Undervisningsform:
4 t forelesninger, gruppearbeid m.v. per uke

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t skriftlig nasjonal eksamen.
Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved studiestart.
Tilbake