Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ju605 Arbeidsrett

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle.

Emne / Fagmål:
Gi en grundig oversikt over den individuelle og kollektive arbeidsrett i privat og offentlig virksomhet. Fokusere på de lovfestede krav til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Emneliste:
Særlig relevant er den rettslige rammen rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med fokus på endringer i forhold til det som er etablert ved inngåelse av arbeidsavtale. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. Forholdet til EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder er berørt. Arbeidstakers veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt arbeidsmiljø og sikkerhet er også viktige tema. Det fokuseres på utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og utstrakt bruk av hjemme- og fjernarbeid i en del bransjer.

Undervisningsform:
5 t forelesninger og øvinger per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av individuell oppgave.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent av sluttkarakteren. Obligatorisk individuell oppgave teller 40 prosent av sluttkarakteren.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer.
Tilbake