Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo205 Elektronisk handel

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen

Emne / Fagmål:
Kurset vil gi en oversikt over de insentiver og muligheter som ledet fram til utviklingen av elektronisk handel i forretningslivet. Videre behandles relevante økonomiske begreper, spørsmål av organisatorisk karakter, deltakerne i denne nye markedsplassen og bruk av informasjons-teknologi som har ledet fram til overgangen fra tradisjonell handel til elektronisk handel med den hensikt å oppnå større og raskere verdiøkning i verdikjeden.

Emneliste:
Kurset tar opp overgangen fra tradisjonell handel til elektronisk handel. Følgende begreper tas opp: Insentiver og problemer i elektronisk handel, overgangsstrategier for elektronisk handel, juridiske rettigheter og problemer og tekniske standarder for samarbeid, detaljhandel og kanaler for markedsdeltakerne som kjøpere, selgere, mellommenn, konkurrenter, nettverksøkonomi, lock-in, nye forretningsstrukturer: innen firma, mellom firma, virtuell handel, modeller for handel mellom firma (B2B) og handel mellom firma og kunder (B2C), kunderelasjonsledelse (customer relations management, CRM), ledelse av verdikjeder (supply chain management, SCM), elektronisk dokumentutveksling, elektronisk betaling, sikkerhet, infrastruktur for nettverk og internett-teknologier for elektronisk handel, prispolitikk og prising av tjenester, planlegging av elektronisk handel for å generere merverdi.
En gruppeoppgave kreves innlevert. Studentene kan arbeide i grupper bestående av fra 1 til 4 studenter. Det vil bli gitt en rekke temaer som de ulike gruppene kan velge fra. Et tema kan bare velges av en gruppe. Minst en fra hver gruppe presenterer gruppens arbeid i plenum. Det blir ikke gitt karakter på gruppeoppgaven.


Undervisningsform:
4 timer per uke. Kurset vil bli forelest på engelsk. En obligatorisk innleveringsoppgave i løpet av semesteret.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger med muntlig fremlegg utført innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen som teller 80 % og obligatoriske øvinger som teller 20 %.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Turban, Efraim og David King, Jae Lee, Merrill Warkentin og H. Michael Chung: Electronic Commerce: A Managerial Perspective
Prentice Hall   2002   ISBN
Tilbake