Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo300 Innføring i logistikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester i Molde og vårsemester i Kristiansund

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Formålet er å gi en innføring i logistikkens integrerende rolle og
betydning for bedriftens konkurranseevne ved bedre styring av materialstrømmen og samordning av de enkelte funksjoner i bedriften, samt logistikkens strategiske betydning.


Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Innføring i enkle modeller for styring av innkjøp, transport, lagervirksomhet, produksjon, lokalisering, samt prognoser.
-Former for samarbeid mellom leverandører, produsenter og distributører. Internasjonal logistikk.
-Grønn logistikk.


Undervisningsform:
3 t forelesninger per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikklesamling
* Bjørnland, Person og Virum: Logistikk- et lederansvar
Gyldendal Norsk Forlag   2001   ISBN
Tilbake