Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo501 Styringsmodeller i logistikk I

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk-admiministrativt studium eller tilsvarende og Lo300 eller tilsvarende. Det vil være hensiktsmessig å kunne bruke regneark for å kunne løse øvelser og oppgaver.

Emne / Fagmål:
Kurset er en videreføring av temaer behandlet i Lo300. Modeller for styring av de enkelte leddene i verdikjedene vil stå sentralt. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor distribusjon, lager og produksjon, samt noe prognoser. Videre vil en rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsing av aktuelle problemstillinger.

Emneliste:
Distribusjonsbegreper som DRP, ECR og QR behandles samt enkle operasjonsanalytiske metoder for å løse transport og transhipment-problemer. Ulike lagerstyringsprinsipper og modeller ved kjent etterspørsel, herunder rabatter og prognoser.
Innenfor produksjon vil produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I (nettobehovsberegning) og JIT bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonanalytiske metoder og eget verktøy.


Undervisningsform:
6 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
En obligatorisk innleveringsoppgave.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake