Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo505 Innkjøpsledelse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester i Molde og vårsemester i Kristiansund

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gi kunnskaper om innkjøpets rolle i en bedrift, med spesiell vekt på ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
- Innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
- Industriell kjøpsadferd
- Organisering av kjøper-selger relasjoner
- JIT
- Innkjøpstrategier
- Organisering av innkjøpsaktiviteter

Undervisningsform:
Undervisning (totalt ca. 30 t) basert delvis på ordinær undervisning og delvis på dagssamlinger i løpet av semesteret.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Weele, A. J. van: Purchasing Management
Chapmann & Hall   1994   ISBN
Tilbake