Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo525 Kvalitetsledelse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester. Starter når Lo510 Verdikjedeanalyse er ferdig.

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende. I tillegg bygger kurset på kunnskaper fra faget Lo510 Verdikjedeanalyse.

Emne / Fagmål:
Ledelse i forandring og ledelse av forandringsprosesser er ikke nye problemstillinger. I dette kurset vil det bli lagt vekt på å presentere nyttige verktøy for ledelse av forandring. Total kvalitetsledelse (TQM) er av mange ansett for å være organisasjoners største utfordring i 90-årene. For å bli i stand til å være blant de ledende i arbeidet med kvalitet, må ledelsen nødvendigvis ha dyptgående kunnskap om kvalitetsbegrepet og de faktorer som påvirker kvalitet i hele organisasjonen. De siste årene har Business Prosess Reengineering (BPR) i noen miljøer framstått som et mer radikalt og også alternativt instrument for å styrke forandringsprosesser. I kurset vil også BPR bli behandlet, både isolert men også forsøkt sett i relasjon til total kvalitetsledelse.

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Groth, Lars: Future Organizational Design
John Wiley & Sons Ltd   1999   ISBN
* Willoch, Bjørn-Erik: Business Process Reengineering
Fagbokforlaget   1994   ISBN
* Imai, Masaaki: Kaizen
Random House   1986   ISBN
Støttelitteratur:
* Mueller, F: Teams Between Hierarcy and Commitment
Journal of Management Studies   1994   ISSN:
    31:3. - May 1994.
* Womack, James P., Daniel T. Jones: The Machine that changed the World
Rawson Associates   1990   ISBN
Tilbake