Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo600 Simulering av logistikksystemer

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester.
NB! Dette kurset alternerer med kurset Lo645 og vil bli gitt neste gang i høstsemesteret 2004.

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk-administrativt studium eller tilsvarende.
Kunnskaper i statistikk tilsvarende Mk231 Statistikk I.


Emne / Fagmål:
Hovedmålet er å gi en innføring i anvendelse av simulering for analyse og styring av ulike typer logistikksystemer (vare- og tjenesteproduserende systemer, lagersystemer, distribusjonssystemer, etc.). Kurset skal dessuten gi en orientering om forskjellige simuleringsverktøy og programpakker.

Emneliste:
Følgende områder blir behandlet:
- Simulering som verktøy for analyse og styring i logistikksystemer
- Modellbygging for simulering
- Testing og validering av simuleringsmodeller
- Design av simuleringseksperimenter
- Evaluering av simuleringsresultater
- Generelt om simuleringsverktøy
- Bruk av SIMFACTORY
- Praktisk simuleringsoppgave

Undervisningsform:
3 t forelesning og gruppeøvelser per uke.

Obligatoriske krav:
Innlevering av obligatoriske gruppeoppgaver som skal være godkjent senest en uke før eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling, utdelt materiale, øvelser og oppgave.
* Law, Averill M., W. David Kelton: Simulation Modeling & Analysis
McGraw-Hill, 2. ed.   1991   ISBN
Tilbake