Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo601 Beslutninger under usikkerhet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester i Molde og høstsemester i Kristiansund. NB! Blir ikke undervist våren 2005

Forkunnskaper:
Ingen ut over de som er obligatoriske for å nå dette faget i studieprogresjonen.

Emne / Fagmål:
Kurset gir en innføring i hvordan ulike fagområder behandler usikkerhet knyttet til planlegging. Målet er at studentene skal kunne forholde seg kvalitativt, og til en viss grad kvantitativt til usikkerhet knyttet opp mot slikt som priser, etterspørsel og reisetider.

Emneliste:
Kurset dekker usikkerhet i planlegging fra hovedsakelig tre ulike synsvinkler
- Hvordan forstår beslutningstakere usikkerhet? Hva kan vi gjøre for å bli riktig forstått? Litteraturen her kommer fra atferdspsykologi.
- Hvilke metoder kan vi bruke for å behandle usikkerhet korrekt i planleggingsmodeller slik at fleksibilitet blir ivaretatt? Litteraturen her kommer fra operasjonsanalyse.
- Nytteteori basert på analyse av lotterier og helt basal opsjonsteori. Litteraturen her kommer fra økonomi.


Undervisningsform:
3 t forelesninger per uke

Obligatoriske krav:
Inntil tre øvinger vil være obligatoriske, og må bestås for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Under utarbeidelse.
Tilbake