Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo645 Anvendt logistikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester
Dette kurset alternerer med kurset Lo600 og vil bli gitt i høstsemesteret 2003.

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende. Et eller helst flere kurs innenfor logistikk, innkjøp, produksjon- og lagerstyring og/eller distribusjon og ruteplanlegging.

Emne / Fagmål:
Hovedmålet er å gi studentene mulighet for å behandle større og mer omfattende problemstillinger innefor logistikk. Hensikten er også å fremme helhetssyn og evne til å se sammenhenger i logistikksystemer, samt å styrke kjennskap til metodebruk. Et annet mål med kurset er å øke evnen til muntlig og skriftlig presentasjon av stoff.

Emneliste:
Kurset vil omfatte inntil 5 ulike case som vil omhandle ulike aspekter ved logistikk systemer. Eksempler på slike aspekter vil kunne være: Produksjonsstrategier, lokalisering, prognosesystemer, innkjøp og lagerhold, nettobehovsberegning (MRP), produksjonsstyring, kvalitetsstyring og distribusjonsplanlegging.

Undervisningsform:
Inntil 3 timer per uke med presentasjon av casene. Fra tid til annen vil noe teori bli gjennomgått i tilknytning til utdelte case. Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset.

Obligatoriske krav:
Intensivt arbeid med casene i grupper med 2 eller flere studenter. Selvstendig arbeid med skriftlige sekvensielle innleveringer av opptil 5 case. Muntlig presentasjon av casene gruppevis i plenum

Vurderingsform:
Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgavene (casene). Presentasjonene i forbindelse med casene vurderes av faglærer med bokstavkarakterer. I tillegg vil det bli en individuell casebasert muntlig eller skriftlig eksamen. Den endelige karakteren vil være en vekting av gjennomsnittskarakteren på casene og karakteren på den individuelle prøven i forholdet 2 : 1.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Det vil bli utdelt materiale i tilknytning til hvert case.
Tilbake