Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo703 Modeller for lager og produksjonsstyring

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Gjennomført 3-årig økonomisk-admistrativ utdanning, 3-årig transportøkonomi og logistikk eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Kurset er en videreføring av temaer behandlet i Lo501 Styringsmodeller i logistikk I, samt noen nye temaer. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor lager- og produksjonsstyring. Videre vil en rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsning av aktuelle problemstillinger.

Emneliste:
Ulike lagerstyringsprinsipper og modeller for deterministisk og stokastisk etterspørsel, herunder News Boy problemet vil bli behandlet. Det vil bli lagt særlig vekt på differensiering av produktene i lagerstyringssammenheng og hvilke konsekvenser en slik differensiering kan ha. I produksjonsstyring vil svake og sterke sider ved JIT og Mrp bli behandlet og på operasjonelt nivå detalj- og sekvensplanlegging.

Undervisningsform:
6 timer forelesning pr uke.

Obligatoriske krav:
Det vil bli gitt obligatoriske øvelser som kreves godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform:
6 timer skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling
* Edward Silver, David F. Pyke og Rein Peterson: Inventory Management and Production Planning and Scheduling.
John Wiley &Sons, 3. ed.   1998   ISBN
Tilbake