Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo704 Matematisk modellering i logistikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
3-årig bachelor i økonomi-administrasjon eller tilsvarende, eller opptatt som mastergradsstudent. Kunnskaper i operasjonsanalyse tilsvarende kurset i Bø430.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene anledning til å bli fortrolig med bruk av programpakke som kan løse lineære modeller, inkludert bruk av 0/1 variabler. Videre vil det bli lagt vekt på å øve opp ferdighetene i å lage og løse matematiske modeller.

Emneliste:
De matematiske modellene vil bli knyttet til logistiske problemstillinger hentet fra aggregert produksjonsplanlegging, distribusjonsplanlegging og ruteplanlegging. Kurset behandler også logiske relasjoner og bruk av diskrete variabler for modelleringsformål. For inneværende studieår vil programpakken AMPL bli benyttet.

Undervisningsform:
3 timer per uke. Kurset vil bli en kombinasjon av forelesninger i enkelte utvalgte kurs i logistikk, gjennomgang av bruk av programpakke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvelser med innlevering og presentasjon av resultatene av og for medstudenter i plenum.

Vurderingsform:
3 timers skriftlig, individuell casebasert eksamen. Eksamenscaset utleveres 2 uker før skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling
* Edward Silver, David F. Pyke og Rein Peterson: Inventory Management and Production Planning and Scheduling
John Wiley &Sons, 3. ed.   1998   ISBN
Tilbake