Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo710 Verdikjedeanalyse for mastergradsstudenter

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 3-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede), fra råvare til sluttbruker. Gjennom kurset vil studentene få en forståelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske- og eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lønnsomhet, fleksibilitet, etc. Kurset integrerer elementer fra ulike fagområder som f.eks. foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.

Undervisningsform:
Intensivt i 4 uker fra semesterstart. Undervisningen vil bli gitt sammen med faget Lo501.

Obligatoriske krav:
Studentene må levere inn to skriftlige arbeider over oppgitt tema.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen rett etter avsluttet undervisning. De to skriftlige arbeidene leveres inn i løpet av semesteret etter avtale med faglærer og gis separate karakterer. Disse arbeidene vektes 20 % og den skriftlige individuelle eksamenen 80 % i den endelige karakteren.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Barnley, Jay B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage
Addison- Wesley PC, inc   1997   ISBN
    Utvalgte deler
* Porter, Michael E: Competitive Strategy
Free Press   1980   ISBN
* Porter, Michael E.: Competitive Advantage
Free Press   1985   ISBN
Støttelitteratur:
* Reve, Torgeir, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug: Et konkurransedyktig Norge
Tano   1992   ISBN
* Womack, James P., Daniel T. Jones og Daniel Roos: The Machine that changed the World
Rawson Associates   1990   ISBN
Tilbake