Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo950 Mastergradsoppgave

Omfang:
30 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Bare kandidater som er tatt opp på mastergradsstudiet i logistikk kan skrive masteroppgave. I tillegg må kandidaten ha lagt fram en godkjent proposal i kurset Lo910 Proposal.

Emne / Fagmål:
Formålet med masteroppgaven er først og fremst å gi trening i selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig forankring. Studentene skal anvende de metoder og kunnskaper som de har tilegnet seg gjennom sine studier og vise at de kan anvende disse gjennom utredning/løsninger av problemstillinger innenfor logistikkfaget.

Emneliste:
Temaet kan velges relativt fritt av den enkelte kandidat under gjennomføring av kurset Lo910 Proposal.

Undervisningsform:
Masteroppgaven er et selvstendig studentarbeid utført under veiledning. Som en hovedregel er masteroppgaven en individuell oppgave. I særlige tilfeller kan det søkes om at to studenter samarbeider og leverer samme oppgave. Veileder vil bli tildelt på bakgrunn av godkjent proposal i høstsemesteret.

Obligatoriske krav:
Et selvstendig, større arbeid som utarbeides under veiledning av en faglærer. Høyst to studenter per oppgave. Kravet til arbeidsinnsats kan være stort.

Vurderingsform:
Sensur av den skriftlige oppgaven. I tillegg gjennomføres en individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i det skriftlige arbeidet. Det gis en samlet bokstavkarakter for det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjon.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake