Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Lo955 Forecasting

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Samme som opptak til mastergradsstudiet i logistikk.

Emne / Fagmål:
Hovedhensikten med kurset er å gi en grundig innføring i viktige prognoseteknikker for salgsprognostisering i industriell virksomhet.

Emneliste:
Prognostiseringsarbeidets viktigste oppgave i industriell virksomhet er å identifisere strukturelle trekk ved etterspørselforholdene knyttet til bedriftens produkter. Med strukturelle trekk forstås forhold som sesongvariasjon, trend, nivåskift, usikkerhet, sammenhengen mellom salg og andre variabler som egne priser, konkurrentenes priser, klimatiske forhold, kalender etc. Kurset vil gi en grundig innføring i bruk av ulike tidsseriemodeller som eksponentiell glatting og Box-Jenkins modeller for å identifisere sesongvariasjoner, trend og nivå. Dessuten gis en innføring i ’kausale modeller’ som regresjon og transferfunksjonsanalyse for å studere sammenhengen mellom salg og ulike forklaringsvariabler. Demonstrasjon av ulike programpakker som benyttes i det praktiske prognosearbeidet i industri og varehandel vil inngå i kurset.

Undervisningsform:
3 timer per uke.

Vurderingsform:
Endelig (100 %) 5 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
* , :
    ISBN
    Utdelte artikler og annet materiale.
* Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright og Rob J. Hyndman: Forecasting: Methods And Applications
Wiley & Sons, 3. ed.   1998   ISBN
* J. Holton Wilson, Barry Keating: Business Forecasting With Accompanying Excel-Based ForecastX Software
McGraw-Hill, 4. ed.   2002   ISBN
* John E. Hanke, Dean W. Wichern og Arthur G. Reitsch: Business Forecasting
Prentice-Hall, 7. ed.   2001   ISBN
Tilbake