Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
STUDIENE VED HSM SORTERT ETTER FAGOMRÅDE

INFORMATIKK

TRANSPORTØKONOMI OG LOGISTIKK

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

SAMFUNNSFAG


HELSEFAG

KURSOVERSIKT

Ad105 - Stats- og kommunalkunnskap
Ad150 - Organisasjon
Ad400 - Strategisk ledelse
Ad505 - Kunnskap og organisasjonslæring
Ad602 - Kunnskapsflyt i regional utvikling
Ad615 - Entreprenørskap, innovasjon og teknologi
Ad620 - Etikk
Ad625 - Prosjektoppgave
AE201103 - Investering og finansiering
AE201303 - Driftsregnskap og budsjett
AL101103 - Organisasjon og ledelse
AM101102 - Markedsføring
AR100403 - Grunnleggende metoder I
AR100503 - Grunnleggende metoder II
Bø 205 - Avansert bruk av regneark
Bø001 - Forkurs i regnskap
Bø100 - Innføring i bedriftsøkonomi
Bø101 - Innføring i investeringsanalyse
Bø200 - Finansregnskap med analyse
Bø201 - Finansregnskap med analyse
Bø310 - Finansregnskap med årsoppgjør I
Bø330 - Innføring i markedsføring
Bø340 - Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
Bø350 - Bedriftsøkonomisk analyse
Bø430 - Operasjonsanalyse
Bø450 - Kandidatoppgave for Øk. adm. studenter
Bø520 - Strategi og ledelse
Bø540 - Videregående finansregnskap
Bø571 - Internasjonal finansiering
Bø630 - Finansregnskap med årsoppgjør II
Fø100 - Fotballøkonomi
Fø101 - Spillteori og fotballøkonomi
Fø200 - Prosjektoppgave - Fotballøkonomi
Fø201 - Fotballøkonomi: Den norske fotballnæringen
In102 - Innføring i informasjonsteknologi
In105 - Menneske-maskin kommunikasjon
In115 - Nettverksdrift
In135 - Datamodellering og databaser
In140 - Systemering
In150 - Programmering
In151 - Programmeringspraksis
In160 - Videregående programmering
In204 - Komponentbasert utvikling
In212 - Objektorientert utvikling
In220 - Grafisk databehandling
In230 - Datamaskinarkitektur
In240 - Operativsystemer
In270 - Datakommunikasjon
In295 - Algoritmer og datastrukturer
In305 - CNAP – Cisco Networking Academy Program
In330 - Programmeringsspråk og kompilatorteknikk
In350 - Dokumentbehandling og informasjonsstyring
In380 - Robuste og sikre system
In500 - Hovedoppgave
In520 - Prosjektoppgave, Nettsystemer
In530 - Prosjektoppgave, Systemutvikling
In601 - Databaseapplikasjoner
In625 - Mikroprosessorteknikk
In725 - Prosjektstyring
In730 - IT-basert produktlogistikk
In740 - Heuristiske Optimeringsmetoder
In750 - IT strategi – IT ledelse
In760 - Modellering av forretningsprosesser
In770 - Robuste System
Ju215 - Forvaltningsrett
Ju301 - Rettslære I
Ju400 - Skatterett I
Ju520 - Skatterett II
Ju530 - Rettslære II
Ju605 - Arbeidsrett
Lo110 - Introduksjon til logistikk og transportøkonomi
Lo200 - Industriell kjøpsadferd
Lo205 - Elektronisk handel
Lo300 - Innføring i logistikk
Lo501 - Styringsmodeller i logistikk I
Lo505 - Innkjøpsledelse
Lo510 - Verdikjedeanalyse
Lo525 - Kvalitetsledelse
Lo530 - Distribusjonsplanlegging
Lo600 - Simulering av logistikksystemer
Lo601 - Beslutninger under usikkerhet
Lo605 - Case og metode i markedsundersøkelser
Lo606 - Case og metode i markedsføring
LO610 - Internasjonal logistikk
Lo620 - Ruteplanlegging
Lo645 - Anvendt logistikk
Lo650 - Prosjektoppgave
Lo702 - Innkjøps- og forsyningsteori
Lo703 - Modeller for lager og produksjonsstyring
Lo704 - Matematisk modellering i logistikk
Lo705 - Styringsmodeller i logistikk for masterstudenter
Lo710 - Verdikjedeanalyse for mastergradsstudenter
Lo904 - Seminarrekke i logistikk
Lo905 - Bruk av statistikkpakker
Lo910 - Proposal
Lo950 - Mastergradsoppgave
Lo955 - Forecasting
Mk001 - Forkurs i matematikk
Mk002 - Støttekurs i matematikk
Mk101 - Innføring i matematikk A
Mk105 - Innføring i matematikk B
Mk202 - Diskret matematikk
Mk205 - Matematiske metoder
Mk211 - Numeriske metoder
Mk212 - Anvendt lineær algebra
Mk231 - Statistikk I
Mk261 - Anvendt statistikk
Mk332 - Statistikk II
Pt100 - Olje- og gassmarkedet
Pt400 - Olje- og gassteknologi
Pt500 - Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Pt600 - Prosjektoppgave
Re300 - Revisjon I
Re505 - Revisjon II
Sp301 - Engelsk I - for næringslivet
Sp302 - Engelsk II - for næringslivet
Sp311 - Tysk I - for næringslivet
Sp312 - Tysk II - for næringslivet
Sp315 - Norsk I - språk og kultur
Sv005 - Aktuelle politiske emner
Sv100 - Det norske politiske og administrative system
Sv112 - Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Sv120 - Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer
Sv202 - Komparativ og internasjonal politikk
Sv203 - Organisasjonsteori og offentlig politikk
Sv310 - 1/2-årig påbyggingsstudium i statsvitenskap
Sø110 - Makroøkonomi
Sø210 - Mikroøkonomi
Sø300 - Offentlig økonomi
Sø420 - Miljø- og ressursøkonomi
Sø510 - Konkurransestrategi
Sø610 - Anbud, auksjoner og konkurranseutsetting
Sø630 - Internasjonal økonomi
Tr210 - Transport- og lagerteknologi
Tr310 - Transportøkonomi
Tr400 - Transport, lokalisering og økonomisk utvikling
Tr410 - Kollektivtransport
Tr440 - Samferdselsplanlegging
Tr490 - Utplassering i bedrift
Tr500 - Europeisk transportpolitikk
Tr520 - Internasjonale transporter og distribusjon
Tr530 - Konsekvensanalyser
Tr560 - Transportmodeller
Tr610 - Godstransport
Tr650 - Prosjektoppgave
Tr815 - Internasjonal skipsfart
Tr900 - Dissertation M.Sc.
Vf 1 - Valgfag 1 år
Vf 2 - Valgfag 2. år
Vf 3 - Valgfag 3. år