Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelor i økonomi og administrasjon

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter. NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregående skole. Studenter som velger å følge kurset Mk002 om høsten, må ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.

For å gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap med analyse må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i regnskap som arrangeres i første semester. Prøven blir arrangert når en avslutter Bø001 Forkurs i regnskap (se kursbeskrivelsene).


Studiets hensikt, overordnede mål:

Det 3-årige bachelorstudiet gir utdanning i økonomi og administrasjon som kvalifiserer studenter til å få seg arbeid i næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet kvalifiserer også for videre masterstudier ved Høgskolen i Molde (se omtale av studier innen transport og logistikk) eller masterstudier ved utenlandske institusjoner som høgskolen samarbeider med (se egen omtale av disse).

Det 3-årige studiet bygger på en 2-årig grunnmodell (omtalt over). I 3.året velger studenten spesialiseringsretning. For studenter som mangler nødvendig metodegrunnlag, forutsettes det at de tar metodevalgfag for å kunne skrive en obligatorisk prosjektoppgave i 6. semester. Det legges vekt på at studenter har god metodeinnsikt i matematikk og statistikk blant annet ved at det legges opp til at studentene i stor grad kan anvende personlige datamaskiner og nødvendig programvare.

Kompetanse:

Fullført studium gir tittelen Bachelor i økonomi. Fullført studium gir grunnlag for å søke opptak til høgskolens masterstudium i logistikk. Med rett fagkombinasjon kan en med fullført studium søke opptak til masterstudier innen økonomi ved andre høgskoler og universitet.

Kontakt studieadministrasjonen hvis du har spørsmål om hva slags fag og hvilke kombinasjoner som kreves.

Vil du studere utenlands?

University of Westminster (UoW) i London, Arnhem Business School (Nederland) og Høgskolen i Molde tilbyr i samarbeid et internasjonalt studieprogram som vil gi graden MSc in European logistics, Transport & Distribution. Eventuelt opptak skjer etter fullført 3 års bachelorstudium innen økonomi/administrasjon. Studiet går over 3 semestre (12 måneder). Alle som blir opptatt, må ta et 1. semester ved UoW i London. Avhengig av spesialisering tas de påfølgende to semester enten i London, Arnhem eller Molde (se egen brosjyre om studiet eller sjekk internettadressen: www.himolde.no\studiene\eurmast\

Høgskolen i Molde har inngått avtaler om overgang til videre studier ved følgende utdanningsinstitusjoner:
- masterstudium (Logistikk) ved Växjö Universitet (Sverige)
- masterstudium (Business Administration) ved University of Colorado Springs (USA)
- masterstudium (Industrial Engineering) ved University of Wisconsin-Madison (USA)
- masterstudium (Business) ved Handelshøjskolen i Århus (Danmark)

Ta kontakt med internasjonalt kontor i studieadministrasjon for nærmere informasjon.


Studiets oppbygging og organisering:

I 3. året kan studenten velge 6 forskjellige spesialiseringsretninger.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år
H V H V
O 6
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse O 12 12
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Ad400 Strategisk ledelse O 6 6
Bø430 Operasjonsanalyse O 6 6
Sø300 Offentlig økonomi O 6 6
Valgbare fag
Ad105 Stats- og kommunalkunnskap V 6 6
In105 Menneske-maskin kommunikasjon V 12 12
In150 Programmering V 12 12
Ju520 Skatterett II V 15 15
Mk332 Statistikk II V 9 9
Re300 Revisjon I V 6 6
Sp301 Engelsk I - for næringslivet V 6 6
Sp311 Tysk I - for næringslivet V 6 6
Sv100 Det norske politiske og administrative system V 12 12
Sø420 Miljø- og ressursøkonomi V 6 6
Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I V 12 6 6
Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk V 12 0 12
Tr310 Transportøkonomi V 12 6 6
Bø450 Kandidatoppgave for Øk. adm. studenter V 6 6
Bø520 Strategi og ledelse V 6 6
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
Ju215 Forvaltningsrett V 15 15
Ju301 Rettslære I V 6 6
Ju400 Skatterett I V 6 6
Ju605 Arbeidsrett V 15 15
Lo200 Industriell kjøpsadferd V 6 6
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Lo600 Simulering av logistikksystemer V 6 6
Lo601 Beslutninger under usikkerhet V 6 6
Lo645 Anvendt logistikk V 6 6
Mk202 Diskret matematikk V 6 6
Mk205 Matematiske metoder V 9 9
Mk261 Anvendt statistikk V 15 15
Sp302 Engelsk II - for næringslivet V 6 6
Sp312 Tysk II - for næringslivet V 6 6
Tr210 Transport- og lagerteknologi V 6 6
Sum 120 30 30 30 30

Spesialiseringer 3. året:
-logistikk
-informatikk
-konkurransestrategier
-fotballøkonomi
-revisjon(se egen omtale av bachelorstudiet i revisjon.)

Tilbake