Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i revisjon

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i revisjon

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter. NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregående skole. Studenter som velger å følge kurset Mk002 om høsten, må ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.

For å gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap med analyse må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i regnskap som arrangeres i første semester. Prøven blir arrangert når en avslutter Bø001 Forkurs i regnskap (se kursbeskrivelsene).

Studiets hensikt, overordnede mål:

Den viktigste oppgaven til en registrert revisor er å utføre revisjon for foretak som etter norsk lov har plikt til å ha revisor. Kravene som er satt til en revisor og det arbeid han utfører, finner en dels i lover om revisjon, dels i administrative forskrifter og dels følger de av revisjonsteori og grunnsetninger for god revisjonspraksis. Det er også en rekke andre oppgaver som det er naturlig for en registrert revisor å utføre. Som for eksempel kan vi nevne rådgivning for bedriftsledelse når det gjelder regnskapsføring, skatte- og avgiftsspørsmål, regnskapsanalyse, intern kontroll o.l.

De statlige høgskolene gir 3-årig revisorutdanning mens Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI gir høyere revisorutdanning.
Revisorstudiet ved høgskolene er et yrkesrettet studium med disse mål:
1. Å gi studentene en teoretisk utdanning som gjør dem egnet til det arbeid som er tillagt en registrert revisor etter nærmere regler gitt i revisorloven.
2. Å kvalifisere studentene for opptak ved det høyere revisorstudiet ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI.

Kompetanse:

Eksamen fra studiet kvalifiserer til stillinger innenfor revisjon og regnskapsarbeid. For å bli registrert revisor stilles det krav om bestått 3-årig revisorutdanning i samsvar med eksamensreglene nedenfor og 3 års variert praksis i revisjon. Bestått 3-årig revisjonsutdanning gir også adgang til høyere revisorutdanning ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI.

Studiets oppbygging og organisering:

For å oppnå bestått 3-årig revisjonsutdanning kan ingen enkeltkarakterer i fagene rettslære, skatterett, revisjon og finansregnskap med årsoppgjør i siste studieår være dårligere enn C. For øvrige fag gjelder samme eksamensregler som for økonomisk-administrativt studium.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
Bø340 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor O 6 6
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse O 12 12
Re300 Revisjon I O 6 6
Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I O 12 6 6
Ad400 Strategisk ledelse O 6 6
Ju301 Rettslære I O 6 6
Ju400 Skatterett I O 6 6
Sø300 Offentlig økonomi O 6 6
Ju520 Skatterett II O 15 15
Ju530 Rettslære II O 10 10
Bø630 Finansregnskap med årsoppgjør II O 15 5 10
Re505 Revisjon II O 20 20
Sum 180 30 30 30 30 30 30

NB! På grunn av endringer i rammeplanen for revisorstudiet, vil studieplanen for studenter som påbegynner bachelorstudiet i revisjon høsten 2003 få et litt endret innhold i 2. studieår i forhold til det som oversikten ovenfor viser. Oversikten i 2. studieår i studieplanen ovenfor, vil gjelde de som tar det 2. studieåret 2003/2004. Studenter som skal ta det 3. studieåret 2003/2004, vil måtte følge samme studieplan som for påbyggingsstudiet i revisjon.

Tilbake