Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
1-årig studium i bedriftsøkonomi

Studiets lengde:

1 år

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter. NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregående skole. Studenter som velger å følge kurset Mk002 om høsten, må ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.

For å gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap med analyse må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i regnskap som arrangeres i første semester. Prøven blir arrangert når en avslutter Bø001 Forkurs i regnskap (se kursbeskrivelsene).


Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene individuell trening til å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Tyngden av undervisningen skal rettes inn mot læring av prinsipper ved problemløsning som leder fram til effektive bedriftsøkonomiske beslutninger. En analytisk og ofte kvantitativ tilnærming til studiet dominerer i alle kurs som inngår.

Studiet er først og fremst utformet med tanke på studenter med annen faglig bakgrunn som ønsker tilleggsutdanning, samt studenter fra videregående skole med noen års yrkeserfaring. Studenter som ønsker en lengre utdanning i økonomi og administrasjon, bør søke opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
Studiet gir en innføring i de mest sentrale bedriftsøkonomiske fagområdene som finansregnskap, investeringsanalyse, organisasjonsteori, markedsføring og logistikk.

Kompetanse:

Bedriftsøkonomistudiet kan i kombinasjon med andre studier benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad.
Studenter som fortsetter sine studier ved Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet, BI, eller ved økonomisk-administrative studier ved andre høgskoler, kan regne med at de fleste kurs som inngår i bedriftsøkonomistudiet gir grunnlag for fritak for tilsvarende kurs.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Bø101 Innføring i investeringsanalyse O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
Ju400 Skatterett I O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sum 60 30 30

Kurset Lo300 kan erstattes av kurset Mk101 Innføring i matematikk.

Tilbake