Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Påbyggingsstudium i kunnskapsledelse og innovasjon

Studiets lengde:

1. år

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse og minst to års relevant høgere utdanning.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Hovedfokus i studiet vil være knyttet opp mot teknologiske og innovative endringer og utviklingstrekk i samfunns- og arbeidsliv. Kunnskap vil være et nøkkelbegrep i denne sammenhengen. Det vil her bli fokusert på ulike kunnskapsformer og deres betydning og rolle i arbeids- og næringsliv. Forutsetninger for vellykket innovasjon og organisatoriske og juridisk konsekvenser av teknologiske endringer vil være sentrale problemstillinger.

1. Studiet vil inngå i høgskolens bachelorgrad i politikk og samfunnsendring og som spesialiseringsår i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
2. Studiet kan imidlertid også fungere som påbyggingsstudium for andre studenter. Eksempelvis studenter med en samfunnsvitenskapelig, økonomisk-administrativ eller helsefaglig grunnutdanning.

Kompetanse:

Studiet gir 60 studiepoeng og kan inngå som en årsenhet i en bachelor grad i kombinasjon med annen høgskole- og universitetsutdanning.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Ad505 Kunnskap og organisasjonslæring O 15 15
Ad602 Kunnskapsflyt i regional utvikling O 15 15
Ad615 Entreprenørskap, innovasjon og teknologi O 15 15
Ad620 Etikk O 6 6
Ad625 Prosjektoppgave O 9 9
Sum 60 30 30Tilbake