Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i politikk og samfunnsendring

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i politikk og samfunnsendring

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Gjennom dette studiet vil studentene få en generell samfunnsvitenskapelig utdanning med spesiell vekt på statsvitenskapelige problemstillinger med en fordypning i hvordan teknologi og ny kunnskap kan forstås og tas i bruk i samfunn og organisasjoner. Den teknologiske utviklingen i vår tid går raskt. En sentral del av studiet legger derfor vekt på at studentene skal forstå hvordan organisasjoner fungerer under forandring, hvordan de lærer, hvordan de utvikler og tar i bruk ny kunnskap og nye teknologier. Det fokuseres derfor på forståelse av begrep som kunnskap , teknologi og innovasjon, på disse begrepenes rolle i bedrifter og i arbeidsliv og på deres betydning for samfunnsutviklingen. Det gis også innføring i etiske og juridiske problemstillinger knyttet til innovasjon og endring i organisasjoner.

Videre studiemuligheter:

Studenter med bachelorgrad i politikk og samfunnsendring kan søke opptak til studier på mastergradsnivå. Det tas sikte på å utvikle et masterstudium i samfunnsfag ved Høgskolen i Molde. Oppstart høsten 2004 med forbehold om godkjenning. Høsten 2004 vil det også bli startet opp et masterstudium i logistikkledelse under masterstudiet i logistikk som kan søkes av studenter med bachelorgrad i politikk og samfunnsendring.

Yrkesmuligheter:

Studiet gir en utdanning som kvalifiserer for oppgaver innen privat og offentlig virksomhet. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner i retning av oppgaver knyttet til omstilling og utviklingsarbeid.


Studiets oppbygging og organisering:

Studiet består av årsstudium i statsvitenskap, et ½-årig påbyggingsstudium, et ½ års studium i juridiske fag, samt 1 års studium i kunnskapsledelse og innovasjon.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Sv100 Det norske politiske og administrative system O 12 12
Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer O 12 12
Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk O 12 6 6
Sv202 Komparativ og internasjonal politikk O 12 12
Sv203 Organisasjonsteori og offentlig politikk O 12 12
Sv310 1/2-årig påbyggingsstudium i statsvitenskap O 30 30
Ju215 Forvaltningsrett O 15 15
Ju605 Arbeidsrett O 15 15
Ad505 Kunnskap og organisasjonslæring O 15 15
Ad602 Kunnskapsflyt i regional utvikling O 15 15
Ad615 Entreprenørskap, innovasjon og teknologi O 15 15
Ad620 Etikk O 6 6
Ad625 Prosjektoppgave O 9 9
Sum 180 30 30 30 30 30 30

Sv310 inneholdet følgende emner:
-Komparativ politikk
-Internasjonal politikk
-Offentlig politikk og administrasjon
-Semesteroppgave

Tilbake