Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i transportøkonomi og logistikk

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i transportøkonomi og logistikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MY) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.
NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. Studenter som velger å følge kurset Mk002 om høsten, må ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.

Før en kan gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap med analyse, må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i regnskap som arrangeres i første semester. Denne prøven er avslutning på Bø001 Forkurs i regnskap (se kursbeskrivelsene).

Studiets hensikt, overordnede mål:

Logistikk handler om hvordan vare, - informasjons- og pengestrømmene kan styres. Transport inngår som en viktig del av logistikken, men er også av stor betydning for det øvrige samfunnsliv som stiller store krav til mobilitet. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport- og logistikkavdelinger i bedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen transportøkonomi og logistikk vil være sentrale i slike stillinger.

Transport er ett av mange goder i samfunnet vårt. Effektiv transport forutsetter at infrastrukturen er tilpasset etterspørselen etter transporttjenester. Tema som belyses i løpet av studiet er blant annet: Hvor mye ressurser skal brukes på å bygge og drive veier, jernbanespor og annen infrastruktur? Hvordan bør fordeling mellom bil og andre transportmidler (buss, tog, fly, båt) være? Hvor stor kapasitet er det lurt å tilby, f.eks. av veier og jernbane? Hvor omfattende bør et ruteopplegg være, og hvor mye bør en bussbillett koste? Hvordan kan vi få til en effektiv transport uten å skade miljøet? Bachelorstudiet i transportøkonomi og logistikk er en utdanning som gir grunnlag for å arbeide med slike spørsmål.

Studiet byr på store valgmuligheter. I fjerde semester kan man velge mellom et bredt spekter av valgfag ved høgskolen, utredningsoppdrag for en bedrift eller offentlig etat, eller et opphold ved en høgskole eller et universitet som vi samarbeider med.

Det legges vekt på at studentene i dette studiet skal tilegne seg:
-innsikt i vitenskapelig metode og tenkning og trening i å analysere og løse problem innen transport og logistikk
-innsikt i transportpolitiske spørsmål sett ut fra et samfunnsmessig perspektiv
-kunnskaper til å medvirke til best mulig økonomisk bruk av de ressursene samfunnet bruker til transport og samferdsel

Kompetanse:

Det 3-årige studiet i transportøkonomi og logistikk gir deg tittelen bachelor i transportøkonomi og logistikk. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:
- transportselskap: drift, planlegging og økonomi
- industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons- og logistikkavdelinger
- konsulent- og utredningsvirksomhet
- offentlig forvaltning (Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens masterstudium i logistikk og internasjonale masterstudium i europeisk godstransport og logistikk.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år
H V H V
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Lo110 Introduksjon til logistikk og transportøkonomi O 12 12
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
Tr210 Transport- og lagerteknologi O 6 6
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse O 12 12
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Tr310 Transportøkonomi O 12 12
Valgbare fag
Ad400 Strategisk ledelse V 6 6
Bø430 Operasjonsanalyse V 6 6
Ju605 Arbeidsrett V 15 15
Lo200 Industriell kjøpsadferd V 6 6
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Sø300 Offentlig økonomi V 6 6
Tr400 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling V 6 6
Tr440 Samferdselsplanlegging V 12 12
Tr490 Utplassering i bedrift V 30 30
Tr500 Europeisk transportpolitikk V 6 6
Sum 120 30 30 30 30

I 3. studieår kan studenten velge blant 2 ulike fagprofiler:
Fagprofil A: Logistikk og godstransport
Fagprofil B: Samferdselsplanlegging og persontransport

Fjerde semester kan eventuelt tas i utlandet som utvekslingsstudent hos en av de institusjoner som HSM har avtale med under Nordplus eller EUs Sokrates/Erasmus program. Fagkombinasjonene ved den utenlandske institusjonen skal være godkjent før utreise. Bø430 Operasjonsanalyse vil kunne lette tilegnelsen av Lo530 Distribusjonsplanlegging, som er obligatorisk for fagprofilen Logistikk og godstransport.

Høgskolen tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet som følge av sviktende kurspåmelding eller ressurs-situasjon. Vi kan ikke utelukke at enkelte valgfag kolliderer med hverandre.

Høgskolen kan etter søknad godkjenne fag fra annen studieretning som valgfag, en forutsetning er at valgfaget/valgfagene passer inn i studieplanen til den enkelte student.

Tilbake