Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialisering i samferdselsplanlegging og persontransport

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i TransportøkonomiFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Tr410 Kollektivtransport O 12 12
Tr560 Transportmodeller O 6 6
Tr440 Samferdselsplanlegging O 12 12
Tr650 Prosjektoppgave O 18 18
Valgbare fag
In105 Menneske-maskin kommunikasjon V 12 12
In150 Programmering V 12 12
Lo505 Innkjøpsledelse V 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse V 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse V 6 6
Mk332 Statistikk II V 9 9
Sp301 Engelsk I - for næringslivet V 6 6
Sp311 Tysk I - for næringslivet V 6 6
Sø420 Miljø- og ressursøkonomi V 6 6
Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon V 6 6
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
Lo530 Distribusjonsplanlegging V 6 6
Sp302 Engelsk II - for næringslivet V 6 6
Sp312 Tysk II - for næringslivet V 6 6
Tr400 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling V 6 6
Tr500 Europeisk transportpolitikk V 6 6
Tr530 Konsekvensanalyser V 12 12
Tr610 Godstransport V 6 6
Tr815 Internasjonal skipsfart V 12 12
Sum 60 30 30

Tr650 Prosjektoppgave kan byttes ut med Lo605 Case og metode i markedsundersøkelser og et 6 studiepoengs valgfag.

Studenter som tar Tr440 som valgfag i 4. semester, må erstatte disse studiepoengene med valgfag i 6. semester.

Fagene Sjørett og sjøforsikring (6 studiepoeng) og Befraktning (6 studiepoeng) ved Høgskolen i Ålesund er godkjent som valgfag. Studenter som ønsker å ta disse fagene, må selv kontrollere at eksamen og undervisning ikke faller sammen med andre fag.

Høgskolen tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet som følge av sviktende kurspåmelding eller ressurs-situasjon. Vi kan ikke utelukke at enkelte valgfag kolliderer med hverandre.

Høgskolen kan etter søknad godkjenne fag fra annen studieretning som valgfag, en forutsetning er at valgfaget/valgfagene passer inn i studieplanen til den enkelte student.

Tilbake