Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i sykepleie

Etter rammeplan:

Studieopplegget er basert på rammeplan og forskrift fra 7. januar 2000.

Studiets lengde:

3 eller 4,5 år (heltid eller deltid)

Formell grad:

Bachelorgrad i sykepleie, autorisert sykepleier

Opptakskrav:

Generelle studiekompetanse eller realkompetanse

Studiets hensikt, overordnede mål:

Målet er å utdanne sykepleiere som er kvalifiserte til å møte ulike menneskers behov for sykepleie. Sykepleie er i sin natur en omsorgsdisiplin. Utdanningen skal stimulere til faglig og personlig utvikling, og medvirke til at studentene blir selvstendige og ansvarsbevisste.

Tid:


Heltidsstudium – 6. semestre - opptak hver høst og vår.
Deltidsstudium – 9.semester – opptak hvert 2. år


Arbeids- og undervisningsform:

Teoriblokkene er ca. 20 timer timeplanbelagt undervisning, praksisstudiene er forventet
ca. 30 timer tilstedeværelse i uken. En studieuke tilsvarer ca. 1.5 studiepoeng.


Studiets oppbygging og organisering:

Praksisstudier:


Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. Minst 50 uker (75 studiepoeng) av praksisstudiene skjer i samarbeid med pasienter og pårørende og knyttes til ulike sykdomstilstander og pasientsituasjoner. De resterende 10 ukene (15 studiepoeng) knyttes til ferdighetstrening, forberedelse til praksis og refleksjon over praksisstudiene. Praksisstudiene er tilrettelagt og veiledet av lærer og/eller sykepleier, og foregår både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
For hver praksisperiode er det satt opp klare definerte mål og arbeidskrav som studentene må kunne dokumentere å ha nådd og oppfylt for å få praksisperioden vurdert til bestått.

Arbeidskrav:


Alle praksisstudier er obligatorisk. For å få avsluttende vurdering må studentene ha oppfylt de ulike arbeids-/studiekrav. Enkelte temadager/studiedager er frammøtepliktig. Innen hvert studieområde som har frammøteplikt er det stilt krav om tilstedeværelse i minst 90 % av den organiserte undervisningen. Høgskolen stiller også krav om at deler av studiet skal være bestått før studentene kan starte i praksisstudier eller oppmeldes til eksamen. Disse vil framgå av studieårsplanene. I deltidsutdanningen er det frammøteplikt til ukesamlingene.
For mere informasjon i studieårsplanene for de ulike studieår.

Vurderingsform:


Studentene vurderes kontinuerlig gjennom hele studiet, og vil få informasjon om hvor de står i studieprosessen. Dette skjer i hovedsak ved ulike arbeidskrav og oppgaver, krav til studiedeltaking, eksamener, tester/prøver og vurdering av praksisstudiene. For mere informasjon se fagplan.

Litteratur:


Pensum er gjenstand for vurdering og revidering foran hvert opptak og semester. Pensumlitteratur finnes i utdanningens fag- og studieårsplaner.

1. studieår - 2003/2004


Hovedemner og delemner etter Rammeplanen og forskrift fra 7.januar 2000. Studiepoeng
Hovedemne 1  
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag inkludert praksisstudier 10.0
1a) Historie, tradisjon og yrkesetikk - 4.5
1b) Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie - 1.5
1c) Vitenskapsteori og forskningsmetode - 1.0
1d) Etikk - 3.0
Hovedemne 2  
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier 22.5
2a) Sykepleierens funksjon i spesialisthelsetjenesten - 0
2b) Sykepleierens funksjon i kommunehelsetjenesten - 22.5
Hovedemne 3  
Medisinske og naturvitenskapelige emner inkludert praksisstudier 16.5
3a) Anatomi, fysiologi og biokjemi - 7.5
3b) Generell patologi, sykdomslære og farmakologi - 3.0
3c) Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 6.0
Hovedemne 4  
Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier 11.0
4a) Psykologi og pedagogikk - 6.0
4b) Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - 3.0
4c) Sosiologi og sosialantropologi - 1.5
4d) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer - 0.5
Totalt 60.0

Fordeling mellom teori, praksis og FFR (ferdighet, forberedelse og refleksjon)

Teoriblokker - 29 uker Praksisstudier - 7 uker FFR 4 uker

Oversikt over praksisstudier

Studiepoeng
2. semester Veiledet praksisstudie i sykehjem 12
Praksisstudiene i deltidsutdanningen er fordelt over 9 semestre

Vurderingsform

  Studiepoeng
1. semester Praksistest i øvelsesavdeling - Studiekrav Bestått/ikke bestått 0
Passeringstest i ernæring - Studiekrav Bestått/ikke bestått 0
Passeringstest i medikamentregning Bestått/ikke bestått 2
Passeringsprøve i mikrobiologi og generell hygiene Bestått/ikke bestått 4
Skoleeksamen i Anatomi/fysiologi/biokjemi Gradert karakter 12
2. semester Skoleeksamen i grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre Gradert karakter 19
Skoleeksamen i psykologi og kommunikasjon Gradert karakter 8
Prosjekt - grunnleggende sykepleie Bestått/ikke bestått 3.0

Total teori og praksisstudier

60.0

2. studieår - 2003/2004


Hovedemner og delemner etter Rammeplanen og forskrift fra 7.januar 2000. Studiepoeng
Hovedemne 1  
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag inkludert praksisstudier 9.0
1a) Historie, tradisjon og yrkesetikk - 1.5
1b) Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie - 3.0
1c) Vitenskapsteori og forskningsmetode - 1.5
1d) Etikk - 3.0
Hovedemne 2  
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier 24.0
2a) Sykepleierens funksjon i spesialisthelsetjenesten - 24.0
2b) Sykepleierens funksjon i kommunehelsetjenesten - 0.0
Hovedemne 3  
Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier 21.0
3a) Anatomi, fysiologi og biokjemi - 3.0
3b) Generell patologi, sykdomslære og farmakologi - 15.0
3c) Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 3.0
Hovedemne 4  
Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier 6.0
4a) Psykologi og pedagogikk - 1.5
4b) Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - 1.5
4c) Sosiologi og sosialantropologi - 1.5
4d) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer - 1.5
Totalt 60.0

Fordeling mellom teori, praksis og FFR (ferdighet, forberedelse og refleksjon)

Teoriblokker - 19 uker Praksisstudier - 17 uker FFR 4 uker

Oversikt over praksisstudier

    Studiepoeng
3. semester Veiledet praksisstudie i kirurgisk /medisinsk sengepost 12.0
4. semester Veiledet praksisstudie i medisinsk/ kirurgisk sengepost 14
Praksisstudiene i deltidsutdanningen er fordelt over 9 semestre

Vurderingsform

  Studiepoeng
3. semester Passeringstest i sykepleie - Studiekrav Bestått/ikke bestått 0
4. semester Praktisk eksamen + muntlig Bestått/ikke bestått 6.0
Skoleeksamen i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke Gradert karakter 15
Skoleeksamen i sykdomslære - farmakologi Gradert karakter 13
Total teori og praksisstudier 60.0

3. studieår - 2003/2004


Hovedemner og delemner etter Rammeplanen og forskrift fra 7.januar 2000. Studiepoeng
Hovedemne 1  
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag inkludert praksisstudier 14.0
1a) Historie, tradisjon og yrkesetikk - 3.0
1b) Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie - 4.5
1c) Vitenskapsteori og forskningsmetode - 3.5
1d) Etikk - 3.0
Hovedemne 2  
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier 25.5
2a) Sykepleierens funksjon i spesialisthelsetjenesten - 12.0
2b) Sykepleierens funksjon i kommunehelsetjenesten - 13.5
Hovedemne 3  
Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier 7.5
3a) Anatomi, fysiologi og biokjemi - 1.5
3b) Generell patologi, sykdomslære og farmakologi - 4.5
3c) Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 1.5
Hovedemne 4  
Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier 13.0
4a) Psykologi og pedagogikk - 1.5
4b) Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - 1.5
4c) Sosiologi og sosialantropologi - 3.0
4d) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer - 7.0
Totalt 60.0

Fordeling mellom teori, praksis og FFR (ferdighet, forberedelse og refleksjon)

Teoriblokker - 12 uker Praksisstudier - 26 uker FFR 2 uker

Oversikt over praksisstudier

    Studiepoeng
5. semester Veiledet praksisstudie i psykisk helsearbeid 12.0
  Veiledet praksisstudie i hjemmesykepleien 12.0
6. semester Observasjonspraksis i forebyggende helsearbeid 3.0
  Veiledet praksisstudie i integrasjon og fordypning 12.0
Praksisstudiene i deltidsutdanningen er fordelt over 9 semestre

Vurderingsform

  Studiepoeng
5. semester Hjemmeeksamen i samfunnsvitenskapelige emner Gradert karakter 6.0
6. semester Skoleeksamen i sykepleie 3. år med støttefag Gradert karakter 6.0
  Avsluttende eksamen i sykepleie Gradert karakter 9.0
Total teori og praksisstudier 60.0Tilbake