Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i petroleumslogistikk

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i petroleumslogistikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Det kan også søkes om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart. Kurset holdes i Molde, og høgskolen kan om nødvendig være behjelpelig med bolig under forkurset. Mye av pensumlitteraturen er på engelsk, gode engelskkunnskaper er derfor en fordel.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Petroleumssektoren har fram til i dag i stor grad har vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling snarere enn driftsmessig optimalisering (logistikk). Kompetansebehov knyttet til driftsøkonomi, lagerstyring og innkjøp (basedrift), vedlikeholds-, risiko- og sikkerhetsstyring vil danne en naturlig faglig ramme for studiet. Sektorens spesielle transportbehov og dermed kompetansebehov vil også få en sentral plass. Sentrale emner i studiet er informatikk, økonomi og logistikk.

Kompetanse:

Studiet tar sikte på å utdanne kandidater som kan arbeide med driftsfunksjoner og basevirksomhet innen oljesektoren. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Videre studier:

Etter fullført bachelorstudium kan det søkes opptak til masterstudium i logistikk ved Høgskolen i Molde, eller eventuelt masterstudier ved andre høgskoler/universitet.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Pt100 Olje- og gassmarkedet O 6 6
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
In135 Datamodellering og databaser O 12 12
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
Bø 205 Avansert bruk av regneark O 12 12
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse O 12 12
Sø300 Offentlig økonomi O 6 6
Bø430 Operasjonsanalyse O 6 6
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Pt400 Olje- og gassteknologi O 6 6
In725 Prosjektstyring O 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse O 6 6
Lo530 Distribusjonsplanlegging O 6 6
Lo601 Beslutninger under usikkerhet O 6 6
Pt500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring O 6 6
Ad150 Organisasjon O 12 12
Lo645 Anvendt logistikk O 6 6
Pt600 Prosjektoppgave O 12 12
Sum 180 30 30 30 30 30 30

Studentene kan velge valgfag i stedet for prosjektoppgave, men må velge fra valgfagslisten for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Tilbake