Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
1-årig påbyggingsstudium i logistikk og forsyning

Studiets lengde:

1 år

Formell grad:

Bachelorgrad i logistikk opg forsyning

Opptakskrav:

Opptak til studiet forutsetter fullført 2-årig økonomisk-administrativt eller 2-årig transportøkonomisk studium eller tilsvarende, eventuelt 3-årig ingeniørutdanning etter særlig vurdering. Det forutsettes at studentene har kunnskaper i logistikk tilsvarende Lo300 Innføring i logistikk.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet tar sikte på å gi studentene innsikt i de forskjellige bedriftsinterne funksjoner som innkjøp, lager, produksjon og distribusjon og sammenhengen mellom disse og andre aktører i verdikjeden. Videre vil studiet gi en oversikt over den verdiskapningsprosessen som skjer i en bedrift. Studiet er sammensatt av både kvantitative og kvalitative metoder knyttet til de ulike fagene. Dette gir et godt utgangspunkt for styring av de ulike leddene i verdikjeden fra råvare til ferdigvare.

Kompetanse:

Eksamen fra studiet kvalifiserer til stilling i privat og offentlig virksomhet, med arbeidsoppgaver innenfor en rekke områder som f.eks. logistikk, innkjøp eller kvalitetsledelse. I kombinasjon med 2-årig studium i for eksempel økonomi og administrasjon, vil studiet føre fram til en bachelorgrad.

Videre studier:


Studiet gir et godt utgangspunkt for videre studier på mastergradsnivå ved norske og utenlandske universitet og høgskoler.
Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Lo501 Styringsmodeller i logistikk I O 12 12
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse O 6 6
Lo205 Elektronisk handel O 12 12
Lo605 Case og metode i markedsundersøkelser O 12 12
Valgbare fag
Ad615 Entreprenørskap, innovasjon og teknologi V 15 15
Bø520 Strategi og ledelse V 6 6
In150 Programmering V 12 12
Ju605 Arbeidsrett V 15 15
Lo200 Industriell kjøpsadferd V 6 6
Lo530 Distribusjonsplanlegging V 6 6
Lo601 Beslutninger under usikkerhet V 6 6
Sum 60 30 30

Lo205 Elektronisk handel kan byttes ut med Lo530 Distribusjonsplanlegging og Tr610 Godstransport.

NB! Dersom høgskolen tar opp ERASMUS/NORDPLUS studenter, kan noen av valgfagene bli forelest på engelsk.

Dersom studenten har de nødvendige forkunnskaper, kan studenter som ikke har transportøkonomisk bakgrunn, etter nærmere avtale med studieleder ta enkelte fag fra det 3-årige studiet i transportøkonomi og logistikk som valgfag.

Tilbake