Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
1-årig studium i elektronisk handel og innkjøpsledelse

Studiets lengde:

1 år

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Studiet er utformet som en tilleggsutdanning til annen høgre utdanning, og gjerne for kandidater som i tillegg til sin grunnutdanning ønsker å formalisere sine kunnskaper innen innkjøpsøkonomi.

I økonomifagene anvendes det en del matematikk. Studenter som ikke har forkunnskaper i matematikk tilsvarende 2MZ/2MS/2MY, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter. NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet tar i første rekke sikte på å gi kunnskaper og innsikt i problemer og muligheter knyttet til innkjøpsfunksjonen i en bedrift. En spesiell vekt vil bli lagt på de muligheter som ligger i handel mellom bedrifter på internett – såkalt elektronisk handel. Denne nye måten å utføre handelstransaksjoner på kan ha store konsekvenser for de bedriftene som benytter seg av denne muligheten, men skaper også nye problemer. Innkjøp kan på mange måter sees på som det første leddet i verdikjeden fra råvarer til det ferdige produkt, og det vil derfor også være naturlig å se på andre deler av verdikjeden enn bare innkjøpsfunksjonen. Studiet er ment å være en avsluttet enhet som ikke krever spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse, og vil kunne være spesielt nyttig for kandidater med yrkeserfaring som ønsker en formalisering og utdyping av sine kunnskaper innen dette eller tilgrensende fagområder. Spesielt vil det kunne være nyttig for kandidater med praksis innenfor innkjøp.

Kompetanse:

Studiet i elektronisk handel og innkjøpsledelse er godkjent som uspesifisert grunnfag og kan benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad.

Videre studier:


Studiet kan kombineres med andre utdanninger og inngå i en bachelorgrad ved Høgskolen i Molde.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Lo200 Industriell kjøpsadferd O 6 6
Lo205 Elektronisk handel O 12 12
Sum 60 30 30

In102 Inf. i informasjonsteknologi kan eventuelt byttes ut med et av kursene Bø200 Finansregnskap med analyse eller Bø101 Grunnkurs i investeringsanalyse.

Tilbake