Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Systemutvikling

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i informatikk med spesialisering i systemutvikling

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, bør sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr 2 varianter av innføring i matematikk, nemlig Mk101 Innføring i matematikk A rettet mot økonomi og Mk105 Innføring i matematikk B mer rettet mot informatikk. Variantene er likeverdige for videre studier. Høgskolen tilbyr også studenter med svake forkunnskaper i matematikk å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. For de som skal ta Mk101 Innføring i matematikk A, kan en velge å følge kurset Mk002 om høsten, og deretter ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan. Selv om kunnskaper i matematikk er nyttige og også nødvendig for noen av studieretningene, er det mulig å gjennomføre et studium i informatikk uten bakgrunnskunnskap i matematikk. Mye av pensumlitteraturen og andre hjelpemidler er på engelsk, så gode engelskkunnskaper vil være en fordel. Enkelte av våre kurs foreleses også på engelsk, samt at studenten kan ta deler (f.eks. ett semester) av studiet ved utenlandske læresteder (høgskolen har utvekslingsavtaler med universitet i Irland, Spania, Tyskland, Nederland og Portugal. (Se nærmere informasjon om dette under ”Studier i utlandet”). Gode språkkunnskaper vil derfor alltid være en fordel.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Dette studieløpet er innrettet mot studenter med interesse for program- og systemutvikling. Studiet er yrkesrettet og sikter inn mot arbeid i IT-avdelinger i offentlige og private virksomheter. Studiet gir grunnlag for utdanning på mastergradsnivå. Programutvikling og systemering er naturlig nok sentrale fagområder i studiet.

Studiets oppbygging og organisering:

Hvert kurs er beskrevet med studiepoeng. Normen er at studenten skal ta eksamen i 60 studiepoeng hvert studieår. Studiepoengene er ment å beskrive arbeidsmengden i kursene. Hvert kurs er beskrevet med hva slags kunnskap kurset bygger på. I kursbeskrivelsene er det også beskrevet hvilke andre kurs som må være bestått for at et gitt kurs kan følges.

Kursene In105 Menneske-maskin kommunikasjon og In150 Programmering er obligatoriske for alle spesialiseringene. Disse kursene tas normalt i 1. semester i studiet. Studenter som ønsker å følge spesialiseringene i systemutvikling eller nettsystemer må vanligvis ta In160 Videregående programmering i 2. semester for å kunne ta bachelorstudiet på normert tid. Noen få informatikkurs blir ikke gitt regelmessig (men etter interesse og ressurser). Disse blir markert som uregelmessig i kursbeskrivelsene. Informasjon om disse gis særskilt.

Studenter som ønsker å fortsette på masterstudier i logistikk, industriell informatikk, kan med fordel ta valgfag i logistikk underveis i bachelorstudiet. Samtidig anbefaler vi at en velger spesialiseringen i matematikk eller systemutvikling hvis en ønsker å fortsette på masterstudiet. Se ellers studieplanen for masterstudiet i logistikk.
Undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvelser og prosjektarbeid. I dette arbeidet vil en benytte høgskolens dataanlegg som består av et stort antall moderne PCer tilknyttet internett og studenthyblenes nettverk. Programmering vil foregå i forskjellige programmeringsspråk, med standard utviklingsverktøy. Kursene er under stadig endring samtidig som nye kurs kommer til etter hvert. Studieplanen vil derfor stadig være under vurdering og utprøving. Opplysningene som blir gitt for de enkelte kurs vil derfor kunne endres i løpet av studietiden.
Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
Mk105 Innføring i matematikk B O 6 6
In160 Videregående programmering O 12 12
Mk202 Diskret matematikk O 6 6
Valgbare fag
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
In212 Objektorientert utvikling O 12 12
In140 Systemering O 12 12
In601 Databaseapplikasjoner O 12 12
Valgbare fag
In230 Datamaskinarkitektur V 12 12
In240 Operativsystemer V 12 12
Mk231 Statistikk I V 6 6
In204 Komponentbasert utvikling O 12 12
In295 Algoritmer og datastrukturer O 12 12
In530 Prosjektoppgave, Systemutvikling O 18 18
Valgbare fag
In380 Robuste og sikre system V 12 12
Sum 180 30 30 36 30 24 30

De oppsatte valgbare fagene er å betrakte som eksempler. Studentene kan velge blant alle kurs ved Høgskolen i Molde - så lenge informatikkfagene utgjør minst 108 studiepoeng.

Følgende kurs er obligatoriske for å få vitnemål på spesialiseringen i Systemutvikling:
- Mk105 Innføring i matematikk B
- Mk202 Diskret matematikk
- In105 Menneske-maskin kommunikasjon
- In140 Systemering
- In150 Programmering
- In160 Videregående programmering
- In212 Objektorientert utvikling
- In530 Prosjektoppgave

Spesialiseringsgruppen for systemutvikling inneholder følgende kurs:
- In295 Algoritmer og datastrukturer
- In204 Komponentbasert Utvikling
- In601 Databaseapplikasjoner

Minst to kurs må tas fra spesialiseringsgruppen. Kurs som ikke er oppført ovenfor kan byttes med andre kurs så lenge sum studiepoeng i informatikkfag er minst 108 studiepoeng.

Tilbake