Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Matematikk

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i informatikk med spesialisering i matematikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, bør sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr 2 varianter av innføring i matematikk, nemlig Mk101 Innføring i matematikk A rettet mot økonomi og Mk105 Innføring i matematikk B mer rettet mot informatikk. Variantene er likeverdige for videre studier. Høgskolen tilbyr også studenter med svake forkunnskaper i matematikk å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. For de som skal ta Mk101 Innføring i matematikk A, kan en velge å følge kurset Mk002 om høsten, og deretter ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan. Selv om kunnskaper i matematikk er nyttige og også nødvendig for noen av studieretningene, er det mulig å gjennomføre et studium i informatikk uten bakgrunnskunnskap i matematikk. Mye av pensumlitteraturen og andre hjelpemidler er på engelsk, så gode engelskkunnskaper vil være en fordel. Enkelte av våre kurs foreleses også på engelsk, samt at studenten kan ta deler (f.eks. ett semester) av studiet ved utenlandske læresteder (høgskolen har utvekslingsavtaler med universitet i Irland, Spania, Tyskland, Nederland og Portugal. (Se nærmere informasjon om dette under ”Studier i utlandet”). Gode språkkunnskaper vil derfor alltid være en fordel.


Studiets hensikt, overordnede mål:

Dette studieløpet er rettet mot studenter med interesse for matematikk og data. Studiet vil gi god bakgrunn for å arbeide med analytiske og beregningsorienterte arbeidsoppgaver i industrien så vel som i det offentlige. Studiet er også et godt grunnlag for videre masterstudium. Matematikk er naturlig nok sentralt, men studiet inneholder også sentrale fag i informatikk.

Studiets oppbygging og organisering:

Hvert kurs er beskrevet med studiepoeng. Normen er at studenten skal ta eksamen i 60 studiepoeng hvert studieår. Studiepoengene er ment å beskrive arbeidsmengden i kursene. Hvert kurs er beskrevet med hva slags kunnskap kurset bygger på. I kursbeskrivelsene er det også beskrevet hvilke andre kurs som må være bestått for at et gitt kurs kan følges.

Kursene In105 Menneske-maskin kommunikasjon og In150 Programmering er obligatoriske for alle spesialiseringene. Disse kursene tas normalt i 1. semester i studiet. Studenter som ønsker å følge spesialiseringene i systemutvikling eller nettsystemer må vanligvis ta In160 Videregående programmering i 2. semester for å kunne ta bachelorstudiet på normert tid. Noen få informatikkurs blir ikke gitt regelmessig (men etter interesse og ressurser). Disse blir markert som uregelmessig i kursbeskrivelsene. Informasjon om disse gis særskilt.

Studenter som ønsker å fortsette på masterstudier i logistikk, industriell informatikk, kan med fordel ta valgfag i logistikk underveis i bachelorstudiet. Samtidig anbefaler vi at en velger spesialiseringen i matematikk eller systemutvikling hvis en ønsker å fortsette på masterstudiet. Se ellers studieplanen for masterstudiet i logistikk.
Undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvelser og prosjektarbeid. I dette arbeidet vil en benytte høgskolens dataanlegg som består av et stort antall moderne PCer tilknyttet internett og studenthyblenes nettverk. Programmering vil foregå i forskjellige programmeringsspråk, med standard utviklingsverktøy. Kursene er under stadig endring samtidig som nye kurs kommer til etter hvert. Studieplanen vil derfor stadig være under vurdering og utprøving. Opplysningene som blir gitt for de enkelte kurs vil derfor kunne endres i løpet av studietiden.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
Mk105 Innføring i matematikk B O 6 6
In151 Programmeringspraksis O 12 12
Mk202 Diskret matematikk O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Valgbare fag
Vf 1 Valgfag 1 år V 6
In212 Objektorientert utvikling O 12 12
Mk332 Statistikk II O 9 9
Mk205 Matematiske metoder O 9 9
Mk211 Numeriske metoder O 9 9
Mk261 Anvendt statistikk O 15 15
Valgbare fag
Vf 2 Valgfag 2. år V 6
In295 Algoritmer og datastrukturer O 12 12
In330 Programmeringsspråk og kompilatorteknikk O 12 12
Mk212 Anvendt lineær algebra O 6 6
Valgbare fag
Vf 3 Valgfag 3. år V 6 24
Sum 180 30 30 27 33 30 30

De oppsatte valgbare fagene er å betrakte som eksempler. Studentene kan velge blant alle kurs ved Høgskolen i Molde - så lenge informatikkfagene utgjør minst 108 studiepoeng.

Følgende kurs er obligatoriske for å få vitnemål på spesialiseringen i matematikk:
- Mk105 Innføring i matematikk B
- Mk202 Diskret matematikk
- Mk205 Matematiske Metoder
- Mk231 Statistikk I
- Mk332 Statistikk II
- Mk211 Numeriske Metoder
- Mk212 Anvendt Lineær Algebra
- In105 Menneske-maskin kommunikasjon
- In150 Programmering
- In160 Videregående programmering
- In295 Algoritmer og Datastrukturer

Spesialiseringsgruppen for matematikk inneholder følgende kurs:
- In330 Programmeringsspråk og Kompilatorteknikk
- In212 Objektorientert utvikling
- Mk261 Anvendt statistikk

Minst to kurs må tas fra spesialiseringsgruppen. I tabellen ovenfor skisseres ett eksempel på studieløp som gir vitnemål med Systemutvikling som spesialisering. Kurs som ikke er oppført ovenfor, kan byttes med andre kurs så lenge sum studiepoeng i informatikkfag er minst 108 studiepoeng.

2. semester må man ta 6 studiepoeng valgfag, 3. semester 9 studiepoeng, og 6. semester må man ta 24 studiepoeng valgfag.

Tilbake