Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Informasjonsbehandling med økonomi

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i informatikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, bør sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr 2 varianter av innføring i matematikk, nemlig Mk101 Innføring i matematikk A rettet mot økonomi og Mk105 Innføring i matematikk B mer rettet mot informatikk. Variantene er likeverdige for videre studier. Høgskolen tilbyr også studenter med svake forkunnskaper i matematikk å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. For de som skal ta Mk101 Innføring i matematikk A, kan en velge å følge kurset Mk002 om høsten, og deretter ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan. Selv om kunnskaper i matematikk er nyttige og også nødvendig for noen av studieretningene, er det mulig å gjennomføre et studium i informatikk uten bakgrunnskunnskap i matematikk. Mye av pensumlitteraturen og andre hjelpemidler er på engelsk, så gode engelskkunnskaper vil være en fordel. Enkelte av våre kurs foreleses også på engelsk, samt at studenten kan ta deler (f.eks. ett semester) av studiet ved utenlandske læresteder (høgskolen har utvekslingsavtaler med universitet i Irland, Spania, Tyskland, Nederland og Portugal. (Se nærmere informasjon om dette under ”Studier i utlandet”). Gode språkkunnskaper vil derfor alltid være en fordel.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet i informasjonsbehandling med økonomi egner seg godt for den som er interessert i både informatikk og økonomi. Det legges vekt på å oppnå forståelse for organisering og styring av informasjonsressursene i bedriften og hvordan IT kan benyttes for å oppnå strategiske mål. Studiet gir samtidig et godt fundament i bedriftsøkonomiske emner. Mange bedrifter og organisasjoner har behov for personer som både har en god forståelse for IT og en basiskunnskap innenfor et annet fagområde. Studiet vil derfor kvalifisere for et bredt spekter av jobber i næringsliv og forvaltning, f.eks. ulike støttefunksjoner ved innføring av informasjonssystem, deltakelse i eller ledelse av IT-prosjekt og ulike koordineringsfunksjoner hvor IT er et sentralt verktøy. Studiet er mindre rettet mot programmering og de tekniske sidene ved IT enn de andre informatikkstudiene.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Valgbare fag
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
In151 Programmeringspraksis V 12 12
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
Valgbare fag
Mk332 Statistikk II V 9 9
In140 Systemering V 12 12
In160 Videregående programmering V 12 12
In350 Dokumentbehandling og informasjonsstyring O 12 12
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
Lo205 Elektronisk handel O 12 12
Valgbare fag
In601 Databaseapplikasjoner V 12 12
Sum 183 30 30 33 30 30 30

De oppsatte valgbare fagene er å betrakte som eksempler. Studentene kan velge blant alle kurs ved Høgskolen i Molde - så lenge informatikkfagene utgjør minst 108 studiepoeng.

Kurs som er obligatoriske for å få vitnemål for denne spesialiserings-retningen:
- Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi
- Bø200 Finansregnskap med analyse
- In105 Menneske-maskin kommunikasjon
- In150 Programmering
- Mk101 Innføring i matematikk A
- Mk231 Statistikk I

Spesialiseringsgruppen inneholder følgende kurs:
- Ad150 Organisasjon
- In350 Dokumenthåndtering og informasjonsstyring
- Bø101 Innføring i investeringsanalyse
- Bø330 Innføring i markedsføring
- Bø430 Operasjonsanalyse
- Lo300 Innføring i logistikk
- Lo505 Innkjøpsledelse
- Lo510 Verdikjedeanalyse
- Lo525 Kvalitetsledelse
- Lo205 Elektronisk handel

Minst 36 studiepoeng må tas innenfor spesialiseringsgruppen. I tabellen ovenfor angis et eksempel på et studieløp som vil gi vitnemål på spesialiseringen. Kurs som ikke er listet ovenfor, kan byttes med andre kurs så lenge sum studiepoeng i informatikkfag er minst 108 studiepoeng.

Tilbake