Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Generell informatikk

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i informatikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, bør sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr 2 varianter av innføring i matematikk, nemlig Mk101 Innføring i matematikk A rettet mot økonomi og Mk105 Innføring i matematikk B mer rettet mot informatikk. Variantene er likeverdige for videre studier. Høgskolen tilbyr også studenter med svake forkunnskaper i matematikk å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. For de som skal ta Mk101 Innføring i matematikk A, kan en velge å følge kurset Mk002 om høsten, og deretter ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan. Selv om kunnskaper i matematikk er nyttige og også nødvendig for noen av studieretningene, er det mulig å gjennomføre et studium i informatikk uten bakgrunnskunnskap i matematikk. Mye av pensumlitteraturen og andre hjelpemidler er på engelsk, så gode engelskkunnskaper vil være en fordel. Enkelte av våre kurs foreleses også på engelsk, samt at studenten kan ta deler (f.eks. ett semester) av studiet ved utenlandske læresteder (høgskolen har utvekslingsavtaler med universitet i Irland, Spania, Tyskland, Nederland og Portugal. (Se nærmere informasjon om dette under ”Studier i utlandet”). Gode språkkunnskaper vil derfor alltid være en fordel.

Studiets oppbygging og organisering:

Informatikk er et meget variert fag, med et bredt spekter av jobbmuligheter. Faget er derfor interessant for studenter med ulik faglig bakgrunn fra videregående skole og med forskjellige interesser. For å imøtekomme dette tilbyr Høgskolen i Molde et generelt bachelorstudium i informatikk, med kun to obligatoriske fag (24 studiepoeng). Ut over dette kan studenten velge fritt blant kurs innen informatikk, økonomi, språk, administrasjon og organisasjon, m.m., men minst 108 studiepoeng (inklusive de 24 obligatoriske) må være informatikkfag.

Kurs som er obligatoriske for å få vitnemål for denne spesialiseringsretningen:

- In105 Menneske-maskin kommunikasjon

- In150 ProgrammeringIngen spesialiseringsgruppe er angitt. Et eksempel på et studieløp som kvalifiserer for et slikt vitnemål er vist nedenfor. Studenten kan fritt velge fagsammensetning etter interesse og forutsetninger så lenge sum studiepoeng i informatikk er minst 108 studiepoeng. Denne friheten gjør at det blir studentens eget ansvar å sette sammen et studieprogram som er tilpasset egne mål for framtidig yrkeskarriere.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
In105 Menneske-maskin kommunikasjon O 12 12
In150 Programmering O 12 12
Valgbare fag
Mk101 Innføring i matematikk A V 6 6
Bø101 Innføring i investeringsanalyse V 6 6
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
In151 Programmeringspraksis V 12 12
Valgbare fag
Ad150 Organisasjon V 12 12
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi V 6 6
In350 Dokumentbehandling og informasjonsstyring V 12 12
In160 Videregående programmering V 12 12
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Mk202 Diskret matematikk V 6 6
Valgbare fag
In204 Komponentbasert utvikling V 12 12
Lo300 Innføring i logistikk V 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse V 6 6
Lo525 Kvalitetsledelse V 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse V 6 6
In140 Systemering V 12 12
In270 Datakommunikasjon V 12 12
Sum 180 30 30 30 30 30 30

De oppsatte valgbare fagene er å betrakte som eksempler. Studentene kan velge blant alle kurs ved Høgskolen i Molde - så lenge informatikkfagene utgjør minst 108 studiepoeng.

Kurs som er obligatoriske for å få vitnemål for denne spesialiseringsretningen:
- In105 Menneske-maskin kommunikasjon
- In150 Programmering


Tilbake