Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Studiets lengde:

2 år

Formell grad:

Høgskolekandidat

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter. NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregående skole. Studenter som velger å følge kurset Mk002 om høsten, må ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.

For å gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap med analyse må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i regnskap som arrangeres i første semester. Prøven blir arrangert når en avslutter Bø001 Forkurs i regnskap (se kursbeskrivelsene).

Studiets hensikt, overordnede mål:

Det 2-årige studiet i økonomi og administrasjon er et teoretisk og metodisk grunnstudium i økonomiske fag. Studiet gir en utdanning som kvalifiserer for oppgaver i industri-, handels- og servicebedrifter og i offentlig forvaltning. Samtidig kvalifiserer studiet for videre studier ved Høgskolen i Molde og ved andre høgskoler og universitet i inn- og utland.

Kompetanse:

Studenter med fullført studium får tittelen høgskolekandidat i økonomisk/ administrative fag. Med en viss justering og bruk av valgfagene vil studiet tilfredsstille utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Studieveileder har nærmere orientering om dette.

For studenter som ønsker det, er det mulighet for å fortsette et år til ved Høgskolen i Molde for å oppnå en bachelorgrad (se omtale av disse).

Internasjonalt har høgskolen opprettet avtaler for overgang etter fullført økonomisk og administrativt studium med bl.a. Colorado Springs i USA og Högskolan i Växjö i Sverige. Det er også lagt opp til utveksling av studenter i ERASMUS/NORDPLUS-nettverkene (se foran) i løpet av studiet (Luzern, Zürich, Leeuwarden, Arnhem, Frankfurt, Valencia, Lyon, Mikkeli, Kokkola, Lindköping).
Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år
H V H V
Ad150 Organisasjon O 12 12
Bø001 Forkurs i regnskap O 0 0
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
Mk101 Innføring i matematikk A O 6 6
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
Bø200 Finansregnskap med analyse O 6 6
Bø330 Innføring i markedsføring O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk231 Statistikk I O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse O 12 12
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Ad400 Strategisk ledelse O 6 6
Bø430 Operasjonsanalyse O 6 6
Sø300 Offentlig økonomi O 6 6
Valgbare fag
Ad105 Stats- og kommunalkunnskap V 6 6
In105 Menneske-maskin kommunikasjon V 12 12
In150 Programmering V 12 12
Ju520 Skatterett II V 15 15
Mk332 Statistikk II V 9 9
Re300 Revisjon I V 6 6
Sp301 Engelsk I - for næringslivet V 6 6
Sv100 Det norske politiske og administrative system V 12 12
Sø420 Miljø- og ressursøkonomi V 6 6
Tr310 Transportøkonomi V 12 12
Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I V 12 6 6
Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk V 12 6 6
Bø450 Kandidatoppgave for Øk. adm. studenter V 6 6
In135 Datamodellering og databaser V 12 12
Ju215 Forvaltningsrett V 15 15
Ju301 Rettslære I V 6 6
Ju400 Skatterett I V 6 6
Ju605 Arbeidsrett V 15 15
Lo205 Elektronisk handel V 12 12
Mk202 Diskret matematikk V 6 6
Mk205 Matematiske metoder V 9 9
Mk261 Anvendt statistikk V 15 15
Sp302 Engelsk II - for næringslivet V 6 6
Tr210 Transport- og lagerteknologi V 6 6
Sum 120 30 30 30 30

Studiet inneholder 24 studiepoeng valgfag fordelt med 12 studiepoeng 3. semester, og 12 studiepoeng 4. semester.

Tilbake