Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
INFORMATIKK

Studiets lengde:

1 eller 3 år

Formell grad:

Bachelor(3 års studiet)

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, bør sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Høgskolen tilbyr 2 varianter av innføring i matematikk, nemlig Mk101 Innføring i matematikk A rettet mot økonomi og Mk105 Innføring i matematikk B mer rettet mot informatikk. Variantene er likeverdige for videre studier. Høgskolen tilbyr også studenter med svake forkunnskaper i matematikk å følge et eget tilrettelagt støttekurs Mk002 som tar sikte på å presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MY fra videregående skole. For de som skal ta Mk101 Innføring i matematikk A, kan en velge å følge kurset Mk002 om høsten, og deretter ta det ordinære kurset Mk101 om våren. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan. Selv om kunnskaper i matematikk er nyttige og også nødvendig for noen av studieretningene, er det mulig å gjennomføre et studium i informatikk uten bakgrunnskunnskap i matematikk. Mye av pensumlitteraturen og andre hjelpemidler er på engelsk, så gode engelskkunnskaper vil være en fordel. Enkelte av våre kurs foreleses også på engelsk, samt at studenten kan ta deler (f.eks. ett semester) av studiet ved utenlandske læresteder (høgskolen har utvekslingsavtaler med universitet i Irland, Spania, Tyskland, Nederland og Portugal. (Se nærmere informasjon om dette under ”Studier i utlandet”). Gode språkkunnskaper vil derfor alltid være en fordel.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Høgskolen i Molde tilbyr 1-årig grunnstudium i informatikk, 3-årig bachelorstudium (flere spesialiseringsretninger) og 2-årig masterstudium i logistikk rettet mot industriell informatikk. Videre er det opprettet avtaler om overgang til masterstudier ved Universitetet i Bergen og ved University of Pittsburgh.

Informatikk inngår som et sentralt verktøy i mange fag, i tillegg til å være et fag i seg selv. Selve innholdet i faget er under rivende utvikling. Det gjelder både det teknologiske grunnlaget og hvordan informatikk brukes i samfunnet. Utviklingen av informatikk generelt og anvendelsene innen kommunikasjon spesielt, er den dominerende drivkraften i de store endringene i samfunnet som vi opplever i vår tid. Nye næringer oppstår og gamle forsvinner. I takt med det oppstår nye yrker og jobbmuligheter. Dette er i seg selv en utfordring for den som søker utdanning. Men i den grad noe kan sies sikkert om framtiden, kan vi ta for gitt at det vil være et stort behov for kompetanse innen IT. Akkurat hva slags yrker og hvordan jobbmulighetene vil utvikle seg, er det derimot vanskelig å forutsi. Derimot vet vi at IT-faget vil utvikles og endres. Den som utdanner seg innen IT, må også satse på livslang læring. Det viktigste med en utdanning må derfor være å gi et godt fundament for videre læring og tilegnelse av ny kunnskap. Dette er grunntanken bak vårt studietilbud i informatikk.

Vi tilbyr et grunnstudium i informatikk (1 år) for de som er interessert i IT i kombinasjon med andre studier. De fleste søker likevel til bachelorstudiet i informatikk. Høgskolen tilbyr fem spesialiseringer for studenter med ulik bakgrunn og interesse: Systemutvikling, matematikk, nettsystemer, generell informatikk og informasjonsbehandling med økonomi. Studenter ved grunnstudiet søker ofte opptak til bachelorstudiet og har da normalt to studieår igjen. Mange er interessert i enda lengre utdanningsløp (5 år) og har da flere muligheter. Etter en bachelorgrad i informatikk, kan en søke opptak til vårt 2-årige masterstudium i logistikk med spesialisering innen industriell informatikk. Høgskolen har også overgangsordninger til masterstudium ved University of Pittsburgh i USA (informatikk og telekommunikasjon), samt Universitetet i Bergen (informatikk). Illustrasjonen under gir en indikasjon på mulighetene, men ta kontakt for å få mer detaljer om overgangsordningene.

figur

Studiets oppbygging og organisering:

Hvert kurs er beskrevet med studiepoeng. Normen er at studenten skal ta eksamen i 60 studiepoeng hvert studieår. Studiepoengene er ment å beskrive arbeidsmengden i kursene. Hvert kurs er beskrevet med hva slags kunnskap kurset bygger på. I kursbeskrivelsene er det også beskrevet hvilke andre kurs som må være bestått for at et gitt kurs kan følges.

Kursene In105 Menneske-maskin kommunikasjon og In150 Programmering er obligatoriske for alle spesialiseringene. Disse kursene tas normalt i 1. semester i studiet. Studenter som ønsker å følge spesialiseringene i systemutvikling eller nettsystemer må vanligvis ta In160 Videregående programmering i 2. semester for å kunne ta bachelorstudiet på normert tid. Noen få informatikkurs blir ikke gitt regelmessig (men etter interesse og ressurser). Disse blir markert som uregelmessig i kursbeskrivelsene. Informasjon om disse gis særskilt.

Studenter som ønsker å fortsette på masterstudier i logistikk, industriell informatikk, kan med fordel ta valgfag i logistikk underveis i bachelorstudiet. Samtidig anbefaler vi at en velger spesialiseringen i matematikk eller systemutvikling hvis en ønsker å fortsette på masterstudiet. Se ellers studieplanen for masterstudiet i logistikk.
Undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvelser og prosjektarbeid. I dette arbeidet vil en benytte høgskolens dataanlegg som består av et stort antall moderne PCer tilknyttet internett og studenthyblenes nettverk. Programmering vil foregå i forskjellige programmeringsspråk, med standard utviklingsverktøy. Kursene er under stadig endring samtidig som nye kurs kommer til etter hvert. Studieplanen vil derfor stadig være under vurdering og utprøving. Opplysningene som blir gitt for de enkelte kurs vil derfor kunne endres i løpet av studietiden.

Vitnemål:

For å få vitnemål fra informatikkstudiet, må studenten ha bestått eksamen i 180 studiepoeng som er kravet for et bachelorstudium. Av de 180 studiepoengene må minst 108 være innen informatikk (en inkluderer alle kurs med In-kode samt Lo205 Elektronisk handel. NB! In102 Innføring i informasjonsteknologi kan ikke benyttes som poenggivende kurs i informatikkstudiene). Hver spesialisering har en rekke obligatoriske fag som må være bestått. I tillegg har hver spesialisering en gruppe med spesialiseringsfag der en viss mengde av disse må være bestått for at vitnemål kan utstedes.

Studier i informatikk:

Masterstudium ved University of Pittsburgh

Høgskolen i Molde har siden 1990 hatt en samarbeidsavtale med University of Pittsburgh som tilbyr studenter fra Molde med en spesifisert fagsammensetning, basert på det 3-årige studiet i informatikk, adgang til deres masterstudier. Med spesialisering i systemutvikling vil en kanskje finne masterstudiet i Information Science mest interessant. Vil en ta masterstudiet i Telecommunications bør en ha spesialisering i matematikk fra informatikkstudiet ved Høgskolen i Molde.
Ordningen gir rett til å søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning Samarbeidet med University of Pittsburgh har vært svært vellykket og mange studenter har i årenes løp benyttet seg av dette tilbudet. Vi orienterer jevnlig om mulighetene, samt arrangerer møter med professorer derfra. Disse vil ofte være på besøk i Molde i forskningssammenheng, som foredragsholdere og i kraft av deres engasjement som Professor II hos oss.Tilbake