Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Studiets lengde:

2 år deltid

Formell grad:

Spesialsykepleier

Opptakskrav:

Det kreves 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra høgskole eller universitet, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med 2-årig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner eller med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Studiepoeng:

60

Tid:

Studiet er organisert som deltidsstudium over 2 år. Opptak annet hvert år.

Studiets hensikt, overordnede mål:

I følge rammeplanen er målet for studiet å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og de andre yrkesgruppene innenfor eldreomsorgen. Studiet skal bidra til at studentene ved endt utdanning har gode kunnskaper om den normale aldringsprosessen og hvordan det kan oppleves å bli gammel. Studentene skal videre tilegne seg kunnskaper om behandling og rehabilitering av eldre. De skal også ha kunnskap om forebygging av sykdom og funksjonssvikt, både på det samfunnsmessige og det personlige plan. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til nytenkning i framtidig yrkespraksis.

Studiets oppbygging og organisering:

Studiet er organisert i 4 moduler. Det er lagt opp til felles undervisning, men det er gitt mulighet for fagspesifikk fordypning. Det vil bli lagt til rette for refleksjonsgrupper flere steder i fylket tilpasset studentenes hjemsted.

Fellesdelen er inndelt i følgende moduler:
Modul 1: Aldring og eldre menneskers livsvilkår (12 studiepoeng)
Modul 2: Kommunikasjon og etikk (3 studiepoeng)
Modul 3: Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år (18 studiepoeng).
- Mestring, sorg - og tapsreaksjoner i alderdommen
- Somatiske sykdommer relatert til høy alder
- Alderspsykiatri og aldersdemens
Modul 4: Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker
( 27 studiepoeng – inkludert fordypningsoppgave)
- Organisering av helse- og sosialtjenestene
- Yrkesutøvelse og arbeidsmåter
- Kvalitetsutvikling og prosjektarbeid

Fordypningsdelen inneholder følgende områder:
I modul 4 kan studentene velge mellom disse to fordypningsområdene:
1. Kommunikasjon, samhandling og miljøarbeid innen alderspsykiatri og demensomsorg.
2. Rehabilitering relatert til eldre med funksjonshemming.

Til fordypningsområdene knyttes arbeid med en fordypningsoppgave og observasjonspraksis (10 dager).

Undervisning:

I løpet av studietiden er det til sammen 11 ukesamlinger med undervisning. Første året er det lagt opp til 3 ukesamlinger i høstsemesteret og 3 ukesamlinger i vårsemesteret. Andre året blir det 3 ukesamlinger i høstsemesteret, og 2 ukesamlinger i vårsemesteret, i tillegg til at det er satt av 2 uker til arbeid med fordypningsoppgaven. Det er lagt opp til 10 dager i refleksjonsgrupper og 10 dager i observasjonspraksis fordelt over de to studieårene.

Semesteroversikt 1. studieår:

Høstsemesteret: ( 15 studiepoeng)
3 ukesamlinger med teori + 4 dager til arbeid i refleksjonsgrupper
Vårsemesteret: (18 studiepoeng)
3 ukesamlinger med teori + 6 dager til arbeid i refleksjonsgrupper
Generell innføring:
- Aldring og eldre menneskers livsvilkår
- Kommunikasjon og etikk
- Semesteroppgave
Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år:
- mestring, sorg- og tapsreaksjoner i alderdommen
- alderspsykiatri og aldersdemens
- somatiske sykdommer relatert til høy alder
Eksamen modul 1 og 3

Semesteroversikt 2. studieår - deltidsstudiet

Høstsemesteret: (12 studiepoeng)
3 ukesamlinger med teori + 4 dager til observasjonspraksis
Vårsemesteret: (15 studiepoeng)
2 ukesamlinger med teori + 5 dager til observasjonspraksis + 2 uker til arbeid med fordypningsopppgaven
Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker:
- Organisering av helse- og sosialtjenester
- Kvalitetsutvikling
Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker:
- Yrkesutøvelse og arbeidsmåter
- Fordypningstema
Fordypningsoppg. og muntlig høring

Arbeidskrav

Utdanningen vektlegger studentaktive arbeidsformer. Det forutsettes at studentene anvender sine kunnskaper og erfaringer fra grunnutdanning og arbeidsliv. Studentaktive arbeidsformer inkluderer f.eks. arbeid i refleksjonsgrupper. I tillegg til forelesning, vil det ellers bli benyttet andre undervisningsmetoder i tverrfaglig sammensatte grupper, slik at felles problemstillinger kan belyses ut fra de ulike yrkesgruppenes perspektiv.

Deltakelse i refleksjonsgrupper er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter. Hensikten med gruppene er å gi studentene mulighet til bearbeiding og anvendelse av lærestoff, og til integrering av teori og praksis. For å få til en slik integrering, arbeider studentene med problemstillinger knyttet til praksis.

I første semester inngår arbeidet med en individuell skriftlig oppgave. Arbeidet med fordypningsoppgaven i 3. og 4. semester vil utgjøre en viktig del av studentenes individuelle faglige fordypning. Tema/problemstilling skal ha tilknytning til et av de to valgfrie fordypningsområdene.

Vurderingsform

I studiets 1. semester skal det utarbeides en semesteroppgave som blir vurdert til bestått/ikke bestått. Det avlegges en 6 timers skriftlig eksamen etter fullført modul 1 og 3 (ved slutten av 2. semester). Fordypningsoppgaven med muntlig høring utgjør utdanningens avsluttende eksamen. Fordypningsoppgaven skal knyttes til et av utdanningens to fordypningsområder.

Litteratur

Pensum har et omfang på ca 4000 sider. Av dette kan inntil 20 % - ca.800 sider- være selvvalgt fordypningslitteratur eller fagspesifikk litteratur bl.a. knyttet til avsluttende skriftlig fordypningsoppgave.Pensum er vedlegg til fagplanen.


Tilbake