Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Videreutdanning i nevrologisk sykepleie

Opptakskrav:

Grunnutdanning i sykepleie og minimum ett års praksis som sykepleier.

Studiepoeng:


30

Tid:


Deltidsstudium over ¾ år.

Undervisning:


5 ukesamlinger a 4 dager

Studiets hensikt, overordnede mål:

Gi innsikt i sykdomsforløpet ved nevrologiske lidelser, forståelse for hvordan pasientene opplever sin lidelse og innsikt i ulike behandlingstilbud. Kunnskap om hvordan en kan løse ulike problem og utfordringer ved å styrke pasientens og familiens ressurser.

Arbeids- og undervisningsform:

Obligatorisk innlevering av 3 hjemmeoppgaver som må være bestått.
Noen gruppeoppgaver i kurset med muntlig fremlegg.


Studiets oppbygging og organisering:

Kurs 1:
Sykepleiefaglige utfordringer i nevrologisk sykepleie:
Møte med den nevrologiske pasient, sykepleie i et ressursperspektiv, utfordringer knyttet til ulike problemområder hos pasientene, dokumentasjon, rehabilitering og habilitering, samarbeid med familien og andre offentlige etater.

Kurs 2:
Nevrologi og nevrokirurgi:
Nevrologi i et samfunnsperspektiv, utredning og behandling av den nevrologiske pasient, nevrologiske sykdommer og deres behandling.

Vurderingsform:


Obligatorisk individuell fordypningsoppgave. Bokstavkarakterer.

Litteratur:


Hovedbok: Dansk Sygeplejeråd (2000): Neurologi og Neurokirurgi. Nytt Nordisk Forlag. Andre bøker og artikkelsamlinger knyttet til de ulike tema i studieplanen. Totalt litteraturtilfang er 2500 -3000 sider.Tilbake