Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Studiets hensikt, overordnede mål:

Høgskolen i Molde har siden 1969 utviklet studier innen økonomi og administrasjon.
Høgskolen tilbyr i dag følgende studier innen økonomi og administrasjon:

- 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon
- 3-årig bachelorstudium i revisjon
- 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon
- 1-årig påbyggingsstudium i revisjon
- 1-årig studium i bedriftsøkonomi

Studiene er tverrfaglige og har en rekke innslag av metodefag som matematikk, statistikk og bruk av databehandling og dels supplerende fag som logistikk, transportøkonomi, jus og språkfag.

I studiene kan en spesialisere seg på felter som logistikk, konkurransestrategier, kunnskapsledelse og innovasjon, revisjon og fotballøkonomi. Bredden i tilbudet gjør at personer med en økonomisk-administrativ utdanning kan gå inn i svært mange ulike jobber i næringsliv og offentlig forvaltning.

Høgskolen i Molde er blitt utpekt til å være et nasjonalt knutepunkt for utdanning i logistikk og transportøkonomi i Norge. Disse fagområdene har vi benyttet til å supplere våre økonomisk-administrative studier med et bredt innslag av valgfags - og spesialiseringsmuligheter.

Under har vi laget en oversikt som viser hvordan studietilbudet er bygget opp fra et 1-årig studium i bedriftsøkonomi via et 2-årig kandidatstudium i økonomi og administrasjon til et bachelorstudium over 3 år.

Muligheter ved Høgskolen i Molde:Studiemodellene ved Høgskolen i Molde er fleksible. Etter hvert avsluttet studium kan du vurdere jobbsøking eller videre studier. Etter fullført 2-årig studium i økonomi og administrasjon kan du søke opptak til 1-årige påbyggingsstudier. Med et slikt påbyggingsstudium i tillegg, vil dette tilfredsstille kravene til en bachelorgrad.

Etter påbygging i revisjon vil høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole eller Handelshøyskolen BI være naturlig videreutdanning, gjerne med et par års praksis fra revisjonsarbeid først. Etter en avsluttet bachelorgrad kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler i inn- og utland.

Studier i økonomi og administrasjon:

1-årig påbyggingsstudium i revisjon
1-årig studium i bedriftsøkonomi
Bachelorstudium i revisjon
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Spesialisering fotballøkonomi
Spesialisering konkurransestrategier
Spesialiseringsretning informatikk
Spesialiseringsretning kunnskapsledelse og innovasjon
Spesialiseringsretning logistikk

Videre studier i utlandet:

Høgskolen i Molde har inngått en rekke avtaler om overgangsordninger for våre studenter med anerkjente utdanningsinstitusjoner i utlandet. Dette gir deg for eksempel muligheter til å oppnå en mastergrad ved Handelshøjskolen i Århus (Master of Science in Business). Med fullført bachelorgrad kan du fortsette videre på masterstudium i Business Administration (MBA) ved University of Colorado Springs (USA), eller master-studium i logistikk ved University of Wisconsin-Madison.Tilbake