Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
TRANSPORTØKONOMI OG LOGISTIKK

Studiets oppbygging og organisering:

Innenfor fagområdet transportøkonomi og logistikk tilbyr Høgskolen i Molde følgende studier:

- Bachelorstudium i transportøkonomi og logistikk (3 år)
- Bachelorstudium i petroleumslogistikk (3 år)
- Påbyggingsstudium i logistikk og forsyning (1 år)
- Elektronisk handel og innkjøpsledelse (1 år)
- Masterstudium i logistikk (2 år)
- Doktorgradsstudium i logistikk (3 år)

Effektiv persontransport og effektiv styring av transport av varer er behov som må dekkes. Kunnskap og innsikt i hvordan bedrifter og samfunnet totalt sett kan nå sine mål på disse områdene blir dermed viktig. Høgskolen i Molde har i flere tiår vært leverandør av denne typen kunnskap, og er utpekt til å være nasjonalt knutepunkt for utdanning innen logistikk og transportøkonomi i Norge. Høgskolen tar den utfordringen svært alvorlig, og kan tilby deg som student et bredt studietilbud innen dette området, inkludert ettårige studier, bachelorstudier, masterstudier og doktorgradsstudier.

Master of Science in Logistics

Næringslivet etterspør stadig mer kompetanse. Dette tilsier lengre studier på et høyere nivå. Høgskolen i Molde har tatt konsekvensen av dette, og tilbyr mastergradsstudier i logistikk. Mastergradsstudiet er et toårig studium. Du kan velge mellom to spesialiseringer: transportøkonomi eller informatikk. Opptak til studiet skjer med bakgrunn i minimum tre år bachelorstudier innen økonomi/administrasjon, transportøkonomi, logistikk eller informatikk:Et alternativ til deg som ønsker å studere utenlands:

Internasjonal mastergrad i europeisk logistikk, transport og distribusjon
University of Westminster (UoW) i London, Arnhem Business School (Nederland) og Høgskolen i Molde tilbyr i samarbeid et internasjonalt studieprogram som leder fram til graden MSc in European Logistics, Transport & Distribution (graden tildeles av UoW). Opptak til studieprogrammet krever minimum 3 års bachelorstudier innen økonomi/administrasjon, transportøkonomi eller logistikk. Studiet går over 3 semestre som gjennomføres på 12 måneder. Alle tar første semester ved UoW i London. Andre og tredje semester tas enten i London, i Arnhem eller i Molde avhengig av spesialisering. Det er utarbeidet egen brosjyre for en nærmere presentasjon av studiet. En presentasjon av studiet finnes også på adressen:
http://www.himolde.no/studiene/eurmast/

Andre muligheter

Du kan med rett fagkombinasjon søke om overgang til ulike masterstudier i Norge etter fullført 3-årig bachelorstudium. Høgskolen i Molde har inngått avtaler om overgang til videre studier ved følgende utenlandske utdanningsinstitusjoner:

- mastergrad i logistikk (Industrial Engineering) ved University of Wisconsin Madison (USA)
- mastergrad i Business Administration (MBA) ved University of Colorado Springs (USA)
- mastergrad i logistikk ved Växjö Universitet (Sverige)

Ta kontakt med internasjonalt kontor i studieadministrasjon for nærmere informasjon.Tilbake