Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Bachelorstudium i internasjonal logistikk

Studiets lengde:

3 år

Formell grad:

Bachelorgrad i internasjonal logistikk

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Det kan også søkes om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet retter seg mot kompetansebehovene innen den eksportrettede industrien. Studiet vil ha som hovedfokus internasjonal logistikk og logistikkforbedringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrett og møbel. Studietilbudet vil inneholde innslag fra internasjonal økonomi, transport, finansiering, valuta, og EU/EØS relaterte problemstillinger.Studiets oppbygging og organisering:

Bachelorstudiet i internasjonal logistikk er lagt til Ålesund fordi denne regionen representerer et viktig tyngdepunkt i norsk eksportrettet næringsliv. Noen av kursene vil bli felles med eksportmarkedsføringsstudentene ved Høgskolen i Ålesund.

Kompetanse


Studiet tar sikte på å utdanne kandidater som kan arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede. Aktuelle jobber finner du innen innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Videre studier:


Studenter som fullfører dette studiet, vil være kvalifisert til å søke mastergradstudium i logistikk ved Høgskolen i Molde, og mastergradstudiet i europeisk logistikk, transport og distribusjon vi har i samarbeid med University of Westminister og Høyskolen i Arnheim.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
AM101102 Markedsføring O 6 6
AR100403 Grunnleggende metoder I O 6 6
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi O 6 6
In102 Innføring i informasjonsteknologi O 6 6
Mk001 Forkurs i matematikk O 0 0
Sø110 Makroøkonomi O 6 6
AR100503 Grunnleggende metoder II O 6 6
Bø201 Finansregnskap med analyse O 12 12
Lo300 Innføring i logistikk O 6 6
Sø210 Mikroøkonomi O 6 6
AE201103 Investering og finansiering O 6 6
AL101103 Organisasjon og ledelse O 6 6
Bø430 Operasjonsanalyse O 6 6
Tr500 Europeisk transportpolitikk O 6 6
Lo501 Styringsmodeller i logistikk I O 12 6 6
AE201303 Driftsregnskap og budsjett O 6 6
Bø571 Internasjonal finansiering O 12 12
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Lo530 Distribusjonsplanlegging O 6 6
Sø510 Konkurransestrategi O 6 6
Sø630 Internasjonal økonomi O 6 6
Tr310 Transportøkonomi O 12 12
LO610 Internasjonal logistikk O 12 12
Lo606 Case og metode i markedsføring O 12 12
Lo650 Prosjektoppgave O 12 12
Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon O 6 6
Sum

Enten Lo606 eller Lo650

Tilbake