Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
½-årig studium i forvaltnings- og arbeidsrett

Studiets lengde:

½ år

Studiets hensikt, overordnede mål:

Studiet har som målsetting å gi studentene kompetanse innen forvaltnings- og arbeidsrett. Siktemålet er å utvikle forståelse for og innsikt i rettsreglene for disse to sentrale juridiske emnene og gi metodiske kunnskaper om hvordan rettsregler anvendes ved løsning av så vel teoretiske som praktiske problemstillinger. Denne fagkombinasjonen kan benyttes som påbygging på et tidligere høgskolestudium, men framstår også som en selvstendig enhet for den som har interesse og behov for å vite hvordan den rettslige reguleringen av arbeidsmarked og offentlig virksomhet virker.

Arbeidsrett gir en grundig oversikt over den individuelle og kollektive arbeidsrett i privat og offentlig virksomhet. Særlig relevant er den rettslige rammen rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med spesiell fokus på endringer i forhold til den situasjonen som er etablert ved inngåelse av arbeidsavtale. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder er sentrale.

Tilbudet i forvaltningsrett gir en grundig innføring i sentrale deler av den alminnelige forvaltningsrett med særlig sikte på grunnbegreper, rettslige grunnlag for forvaltningens virksomhet, framgangsmåte ved behandling av ulike typer ”saker”, klage, ugyldighet og kontroll. Prinsipper og saksbehandlingsregler i forvaltningsretten utgjør også et sentralt element ved praktisering av arbeidsrett i all offentlig virksomhet.

I forhold til høgskolens øvrige studietilbud egner dette studiet seg spesielt for studenter som fra før har toårig studium i økonomi og administrasjon eller tilsvarende og for studenter med grunn- og mellomfag i administrasjon og organisasjonsvirksomhet. Fagene vil også inngå som valgfag i ulike studier. Studietilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen forvaltnings- og arbeidsrett.

Kompetanse

Studiet gir 30 studiepoeng og kan inngå som en ½-årig enhet i kombinasjon med annen høgskole- eller universitetsutdanning i oppbygging av en bachelorgrad.Fagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år
H V
Ju215 Forvaltningsrett O 15 15
Ju605 Arbeidsrett O 15 15
Sum 30 30Tilbake