Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialisering konkurransestrategierFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Lo505 Innkjøpsledelse O 6 6
Lo510 Verdikjedeanalyse O 6 6
Sø610 Anbud, auksjoner og konkurranseutsetting O 6 6
Sø630 Internasjonal økonomi O 6 6
Valgbare fag
Vf 3 Valgfag 3. år V 18 18
Sum 60 30 30

Se valgfagsliste under bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Dette er et helt nytt studium som gir studentene en overbygning mellom ulike fagretninger innen økonomi. En velger kurs fra en rekke fagfelt som settes sammen i en spesialisering som gir studenten en innsikt i ledelses- og styringsproblemer med hensyn på å foreta riktige strategiske valg i et marked. Målet er å gi studenten kunnskap om og analytisk innsikt i det å foreta de riktige valg når bedriften skal velge konkurransestrategier i forhold til det å vinne eller inngå kontrakter, til å velge prissettingsstrategier og til å vurdere hvilke markeder bedriften bør satse på. Spesialiseringen kan kombineres med kurs som gis i spesialisering innen fotballøkonomi.

Tilbake