Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Spesialisering fotballøkonomiFagkode Fagets navn
S.poeng
Studiepoeng pr. semester
1. år 2. år 3. år
H V H V H V
Fø100 Fotballøkonomi O 6 6
Fø201 Fotballøkonomi: Den norske fotballnæringen O 6 6
Fø101 Spillteori og fotballøkonomi O 6 6
Fø200 Prosjektoppgave - Fotballøkonomi O 12 12
Valgbare fag
Vf 3 Valgfag 3. år V 18 12
Sum 30 30

Se valgfagsliste under bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

De senere åra har tydeliggjort underholdningsnæringens økende rolle som økonomisk faktor. Spesielt har fotball-næringen vist potensial - nasjonalt og internasjonalt, som en viktig verdiskaper i samspill med mer tradisjonelle næringer. Økt forståelse av denne næringens økonomiske særegenheter og beskrankninger vil dermed kunne være av reell økonomisk betydning. Samtidig er næringen ung og behovet for økt kompetanse, både i klubber og forbund er åpenbar. Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde har de senere åra bygget opp sterk kompetanse innen emner relatert til fotballøkonomi. Denne spesialiseringsretningen vil passe for studenter med interesse for fotballnæringen og også eventuelt for aktører fra næringen med spesiell faglig interesse eller behov. Aktører med generell interesse for den økonomiske utviklingen i underholdningsindustrien vil også kunne ha utbytte av denne studieretningen. Spesialiseringsretningen vil omfatte temaer som transferøkonomi, spillerlogistikk, lønnsdannelse og arbeidsmarked, regulering, nasjonale og internasjonale forbunds rolle samt konsekvenser i Norge og internasjonalt av den økende globaliseringen i fotballnæringen m.m.

Tilbake