Studiets lengde:
1 år
Studiepoeng:
30
Opptakskrav:
3 år relevant høgskole- eller universitetsutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.
Søknadsfrist:
15 april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Ålesund
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / Videreutdanning, ledelse i helse- og sosialtjenesten

Videreutdanning, ledelse i helse- og sosialtjenesten

Sist publisert av , 05. mars 2013

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og -metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten. Studiet skal bidra til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

En ønsker å kvalifisere ledere til:

  • å se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
  • å vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk
  • å bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
  • å gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
  • å ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon.
  • å forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte
  • å ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse

Utdanningens mål er derfor å utvikle handlingsorienterte ledere som er kritisk reflekterende til egen rolle. Dette innebærer å vurdere og grunngi egen lederatferd. I dette ligger det et ønske om å utvikle ledere med en åpen og bevisst holdning til de muligheter og utfordringer som ledelse i helse- og sosialtjenesten kan innebære.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ledere i den offentlig helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og virksomhetsledere, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse. I tillegg er studiet beregnet på fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger.

Målgruppen inkluderer også personer som arbeider i frivillige organisasjoner eller i privat helse- og sosialtjeneste, tillitsvalgte og selvstendig næringsdrivende. I tillegg kan studiet være et ledd i kvalifisering for utrednings- og konsulentarbeid. Studiet egner seg også for helse- og sosialarbeidere som primært ønsker økt organisasjonsforståelse, som et ledd i egen kompetanseutvikling.

Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.

Opptak høst 2012

Høsten 2012 er det Høgskolen i Ålesund som tar opp studenter til dette studiet og samlingene vil foregå i Ålesund

Søknad
Sendes til: Høgskolen i Ålesund innen 15. april 2012

Kontaktpersoner

HiVolda: Lars Jørgen Vik, 70 07 51 36 ljv@hivolda.no

HiMolde: Turid Aarseth , 71 21 42 13 turid.aarseth@himolde.no

HiÅlesund: Ralf Kirchhoff, 70 16 14 78, rk@hials.no

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet er godkjent som en modul i masterstudiet samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde og i masterstudiet i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Hvorfor jeg valgte studiet.....

Vivian Dyb

Kort om meg selv: jeg arbeider som teamleder i Ålesund kommune. Jeg er teamleder for barn og unge i midtre bydeler. Dette innbefatter barneverntjeneste og helsestasjonen. Jeg har vært teamleder i ca 5 1/2 år og er en del av et team som består av tre teamledere og en virksomhetsleder (Virksomhet for helse- og sosialtjenester). Jeg valgte dette studiet fordi jeg har behov for/ønsker mer (formell) kompetanse i fht ledelse. Jeg opplever det som nyttig å ha en del "knagger" å henge teoriene på, og omvendt, om du forstår hva jeg mener. Å være deltidsstudent gir meg en fin mulighet til å knytte teori og praksis sammen. Jeg opplever studiet som nyttig i fht arbeidet mitt som teamleder fordi det helt klart gir meg økt kompetanse og bedre forståelse i fht det jeg holder på med i det daglige. Jeg valgte studiet også fordi jeg har en klar målsetting om å etter hvert bli leder på et høyere nivå. Likevel, jeg opplever at det til tidet kan bli mye, særlig i fht oppgaveskriving, men da lærer jeg også mest. Så, et relevant og totalt sett bra studie, for meg i alle fall!!