Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/ realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
August 2013


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Gjennom målrettet stimulering og opplæring, ønsker vi å utvikle den enkeltes selvbestemmelse, deltakelse og mestring av dagliglivet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og i yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide tverrprofesjonelt.

Jobbmuligheter:

Det er stort behov for vernepleiere, og jobbmulighetene er mange og varierte. Aktuelle arbeidssteder for vernepleiere er bl.a. i omsorg for funksjonshemmede, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevern og i hjemmebaserte tjenester. Vernepleiere jobber også i barnehage og skolesektoren. Les mer om studiet og jobbmuligheter på www.vernepleier.no%20

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Høgskolen i Molde er eneste institusjon i regionen som tilbyr slik utdanning. Tilgangen på praksisplasser er god, og vi sikrer studentene tett oppfølging i både teori- og praksisperioder. Du blir godt kjent med både lærere og medstudenter. Studiet er ett av flere helse- og sosialfaglige studier ved HiMolde. Høy kvalitet hos den faglige staben og fokus på forskningsbasert undervisning gir studentene både bredde og dybde i utdanningen.

Studiets faglige innhold

Arbeidsformene i studiet er varierte, med stor vekt på problemløsning i grupper, diskusjoner og personlig utvikling. Vernepleierutdanningen bruker mappe som vurderings- og læringsform. Studentene arbeider kontinuerlig med mappearbeidskrav som de får veiledning og tilbakemelding på i løpet av studieåret.

Teoristudier

  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner
  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid

Praksisstudier
Vernepleierutdanningen i Molde har et sterkt fokus på praksis. Studentene er ute i praksisstudier i fem av seks semestre. Observasjonspraksis, barnehage/ skole, pleie- og miljøarbeid, praksis med personer med utviklingshemming og fordypningspraksis er de områdene studentene skal innom i praksisdelen.

Les hele fagplanen for vernepleierstudiet her: http://www.himolde.no/db/28/4410.pdf

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI318

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet gir grunnlag for å ta videreutdanning innen en rekke områder. Høgskolen i Molde tilbyr flere helsefaglige videreutdanninger og et masterstudium i helse- og sosialfag.

Les mer om vernepleieryrket