Studiets lengde:
2 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Bachelor i helse- og/eller sosialfag og min. 1 års relevant klinisk praksis.
Søknadsfrist:
15. april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Studiet skal gi studentene kompetanse og kunnskap til å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige organisasjoner og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studentene skal etter endt utdannelse ha kunnskaper om eldres sykdommer, behandling og rehabilitering, samt forebygging og mestring av sykdom og funksjonssvikt hos eldre, både på et samfunnsmessig og personlig plan.

Jobbmuligheter:

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen gerontologi og geriatri i både første-, andre- og tredjelinjetjenesten.

Studiets faglige innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet) som møtes fire ganger hvert semester. I tredje og fjerde semester skal studentene gjennomføre 10 dager i observasjonspraksis. I fjerde semester vil studentene måtte bruke ca 10 dager til fordypningsoppgaver. Studiet er basert på en læringsstrategi som legger vekt på at studentene aktivt skal bearbeide lærestoffet og både skal få tilbakemeldinger på sitt eget arbeid og gi tilbakemeldinger til andre studenters arbeid underveis i studiet.

Opptakskrav
Se http://www.himolde.no/db/28/3570.doc

Studieplan:

http://www.himolde.no/db/28/4396.pdf

Studiehåndboksbeskrivelsen:

http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/12855

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helseog sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.